Nedeľné sv. omše

04.04.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     MIER, MIER, MIER! S Bohom drahé deti!


04.04.1996 - prostredníctvom Márie - Zelený štvrtok

Detičky moje drahé a milované!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes je vás tu o niečo viac ako inokedy. Vy viete, že si od vás žiadam pôst o chlebe a o vode. Pôst si žiadam vždy v stredu a v piatok. Deti prichádza doba, ktorá pre vás nie je dobrá - je veľmi, veľmi zlá. Ja som vaša Matka a prichádzam sem, aby som vám pomohla. Keď chcete vydržať pôst, prizvite si Ducha Svätého a pomodlite sa modlitbu 7 krát Otče náš, 7 krát Zdravas' Mária a 7 krát Sláva Otcu, táto modlitba veľmi pomáha. Modlitba svätého ruženca vám vždy pomôže ak máte ťažkosti, bôle, žiale a premôže i chorobu. Ale modlitba musí vychádzať z čistého srdca, teda má byť modlená srdcom, a je to modlitba i proti zlému. Deti, nezabúdajte na každodennú modlitbu. Hlavne sa modlite za duchovného vodcu, ktorého som si ja vybrala a za vašu dedinu, veľmi sa modlite. Potrebná je svätá spoveď a svätá omša, aby ste mohli prijať Pána Ježiša, nášho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil z hriechu. Deti, potešte sa, lebo náš Pán vstane z mŕtvych. Ľudia sa v tejto dobe neboja Boha a Pána môjho Syna a stále ho urážajú hriechmi. Deti, už som vás veľa vyzývala a prosila, ale vy ma nepočúvate. Deti, veľmi vás prosím, pri tomto posolstve zachovajte pokoj.
     S Bohom, detičky drahé. S Bohom v pokoji. S Bohom.


05.04.1996 - prostredníctvom Martina - Veľký piatok

Drahé deti!
     Som šťastná, že ste tu. Preto že to, že ste tu, bolo moje pozvanie. Drahí anjeli, chcem vám povedať, ak by ste si mali vybrať medzi svätou omšou, Sviatosťou Oltárnou a mnou, musíte si vybrať svätú omšu a Sviatosť Oltárnu. Pretože to, že som tu, je preto, aby som vás naučila láske k Ježišovi Kristovi. Drahé deti, ja by som si vás našla, aj keby ste boli kdekoľvek.
     S Pannou Máriou som sa modlil. Rozprestrela ruky a ukázala mi utrpenie Pána Ježiša. Na konci nás pozvala na zajtrajšiu poklonu a povedala:

     S Bohom, drahé deti, milujem vás.


06.04.1996 - prostredníctvom Martina - Biela sobota

Drahé deti,
     veľmi by som si želala, aby na deň výročia zjavení, 4. decembra, bol cirkevne schválený sviatok Kráľovnej Pomoci. Drahé deti, nech je pre vás vrch Svätodušnic prvým miestom zjavení.


07.04.1996 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa - Zmŕtvychvstanie - Veľkonočná nedeľa

Aleluja. Pochválený buď Ježiš Kristus. Aleluja.
     Nad týmto posolstvom, ktoré vám prinášam od nášho Pána, chcem, aby ste dlho rozmýšľali.
     Drahé deti!
     Priveľké je milosrdenstvo Božie a preto vám hovorím, otvorte srdce, aby ste prijali Božiu lásku. Prijmite ju, aby ste boli prijatí do nebeskej vlasti. Otvorte ruky a prijmite moje posolstvá, ktoré vám prinášam, aby ste videli Hospodina. Otvorte uši, aby ste počuli Božiu priazeň. Otvorte oči a neodvrhujte od seba moje pozvania a lásku, aby ste neboli zvrhnutí do pekelnej priepasti. Drahé deti, preto sa otvorte celé, s celým srdcom, pokiaľ vám hovorím. Preveľké je milosrdenstvo Božie. Otvorte sa, a urobte v srdci dom Boží, dom Hospodinov. Deti, prijmite ma kým som ešte tu, lebo nebudem sa tu navždy zjavovať. Preto prijmite moju výzvu, kým som stále s vami. Rozhodnite sa, pretože tento čas je časom rozhodnutia. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom, amen, aleluja.


09.04.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti,
     pripravte sa a veľmi sa modlite za pokoj, pretože príde čas, kedy satan bude strojiť úklady a rozbroje medzi ľuďmi i štátmi. Preto sa drahé deti modlite za pokoj.
     Panna Mária dala pokyn, kedy máme povedať dátum tohto diania. Máme to oznámiť 3 dni pred začatím.


10.04.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária posvätila sochu Panny Márie a povedala, nech putuje po ľuďoch - rodinách zo spoločenstva. Cez túto sochu budú prinášané veľké milosti a pokoj. Na otázku či pôst môže byť aj v iné dni než v stredu a v piatok povedala: Pôsty sú v súlade so svätou Cirkvou.


11.04.1996 - prostredníctvom Márie

Detičky moje drahé!
     Deti moje, mier musí zavládnuť medzi človekom a Bohom. Mier, mier, mier. Zosilnite svoje denné modlitby troch ružencov. Chodievajte každý deň na svätú omšu, aby ste mohli prijať Pána Ježiša. Deti, v tento čas a v túto dobu sa veľmi modlite. Modlite sa, aby neprišla vojna. Vojna znamená pre vás niečo hrozné a prináša bolesť a utrpenie, preto vás vyzývam k väčšej modlitbe a chodeniu na svätú omšu.
     S Bohom, detičky drahé! S Bohom v pokoji. Amen.


13.04.1996 - prostredníctvom Martina

VIERA
     Drahé deti!
     Veľká je láska Božia, ktorá ma posiela k vám. Boh ma poslal, aby som vám povedala, vzrastajte a rozvíjajte sa vo viere, ktorá vám bola daná, ako najväčší dar. Poslal ma preto, aby som vám pomohla nájsť správnu cestu, cestu Ježiša Krista. Preto staňte sa živým evanjeliom a radosťou pre Boha, lebo veľká je láska Otcova. Veľká je láska Svätého Ducha a veľká je láska môjho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Preto nech sa stane vôľa Otcova. Drahé deti, vstúpte do brány môjho materinského Srdca k večnej láske - Ježišovi Kristovi.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom, drahé deti. Milujem vás.


14.04.1996 - prostredníctvom Martina - sviatok Božieho milosrdenstva

Drahé deti,
     dnes je deň, kedy Božie milosrdenstvo je ako bezodná pokladnica milostí a kedy milosti rozlieva na celý svet.
     S Pannou Máriou som sa na začiatku modlil, Otče náš a Sláva Otcu. Pred rozprávaním tajomstva sa za Pannou Máriou objavil škaredý plaz, ktorý sa premenil na Pannu Máriu, ale tá bola úplne iná než pravá Panna Mária, ktorá bola vpredu. Vo vnútri srdca som hovoril nie a prosil Boha o pomoc. Potom to zmizlo. Panna Mária mi povedala: Martin, je mi to ľúto že si to musel vidieť.
     Drahé deti, Martin, Lucia a Mária, dávajte si dobrý pozor, lebo v túto chvíľu vám Boh ukázal, ako sa môže satan pretvoriť na anjela svetla. Boh mu i toto dovolí. Dávajte si dobrý pozor. Na koniec nás Panna Mária žehnala.


18.04.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Chcem, aby ste boli vždy pripravené na stretnutie s Ježišom na svätej omši. Preto, drahé dietky, vám hovorím, aby ste sa pripravili na svätú omšu. Želám si, aby ste postupovali takto: Pred svätou omšou sa pomodlite radostný a bolestný ruženec. Po svätých ružencoch sa pomodlite litánie. Na svätej omši buďte prítomné duchom a telom. Po svätej omši nech nasleduje modlitba 1 x Verím v Boha, 7 x Otče náš, 7 x Zdravas' Mária a 7 x Sláva Otcu, potom modlitba za chorých. Ak máte sväté predmety, nech sú kňazom požehnané a potom nech nasleduje slávnostný ruženec. Deti, tento posledný ruženec je vďakyvzdanie za svätú omšu a za stretnutie s Ježišom. Drahé deti, preto prijmite toto pozvanie. S Bohom, drahé deti, milujem vás.


18.04.1996 - prostredníctvom Márie

Detičky moje drahé!
     Deti moje, deti, satan pôsobí medzi ľuďmi a robí najväčšie zlo, a preto prichádza, aby vám mohol čo i len jedno slovo vytrhnúť z modlitby, aby mohol narušiť vaše vnútro srdca. Satan je stále medzi vami, ale modlitbou ruženca medzi vami nemôže byť, a preto sa radšej vzdiali. Ja, vaša matka, vás nedám zlákať satanovi do jeho priepasti. Satan začne robiť veľké obrátky vo vláde na Slovensku i na celom svete. Deti, preto chcem, aby ste splnili moju výzvu, modlili sa a šli na svätú omšu za Bohom a Pánom naším Spasiteľom, a tiež chodili na svätú spoveď. Pán pre vás trpel, aby vás vykúpil z ťažkého hriechu. Boh je nekonečná láska, ktorá sa vám dáva. Milujem vás, milujem vás. Prosím pokoj, pokoj, pokoj. S Bohom, detičky drahé! S Bohom.


19.04.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária nás pozvala na vrch Svätodušnica, a dala odkaz pre Jožka, Simonku a Adrianku:
     Drahé deti!
     Čas môjho stretnutia s vami je blízko. Preto sa pripravujte srdcom. Srdce otvorte dokorán a ďakujte Pánovi. Preto, nezatvárajte oči, nezatvárajte uši pokiaľ vám vravím, veľká je láska jeho voči vám.
     S Bohom, milujem vás.


20.04.1996 - prostredníctvom Martina

MODLITBA
     Drahé deti!
     Ako sa lúčne kvety rozvíjajú po kvapkách dažďa, tak nech sa aj vaše srdcia rozvíjajú po modlitbe. Nech modlitba zaplavuje vaše srdcia. Nech sa vaše domy naplnia každodenne modlitbou, aby sa vaše srdcia stali rozvitou kvetinovou záhradou. Drahé dietky, preto vás pozývam na každodennú modlitbu. Modlitba sa stane vtedy zvlažujúcou, ak ju s radosťou precíti vaše srdce. Preto vás pozývam na modlitbu srdca. Iba tak pocítite z modlitby radosť. Drahé deti, otvorte svoje srdce pre modlitbu.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom drahé dietky.


21.04.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Chcem vás povzbudiť k pôstu. Chcem vám povedať, ktorí sú chorí, nemusia držať pôst, ale svoju chorobu nech obetujú namiesto pôstu.


22.04.1996 - prostredníctvom Lucie

S Pannou Máriou som sa modlila desiatok svätého ruženca "...ktorý pre nás kríž niesol". Keď sme sa ho domodlili, tak sa mi zjavil Pán Ježiš ako nesie kríž. Začala som ho vidieť takto: Uvidela som kus machu a po ňom kráčal Pán Ježiš, niesol kríž.
     Opis Pána Ježiša:- Pán Ježiš bol výšky asi 190 cm, bol veľmi štíhlej postavy, mal modré oči, tmavohnedé vlasy po plecia, bradu, a na sebe mal omotaný kus bieleho plátna, a na pleciach mal drevo kríža, po tvári mu stekali kvapky krvi a bol veľmi vysilený.
     Panna Mária povedala: Toto sa stala vôľa Nebeského Otca, aby som ti ukázala, ako Pán Ježiš z nesmiernej lásky k vám všetkým bez rozdielu niesol kríž, aby vás vykúpil. Nebeský Otec chcel, aby si na vlastné oči videla, ako sa Pán Ježiš vedel obetovať za vás.


23.04.1996 - prostredníctvom Martina

OBRÁTENIE
     Tomuto posolstvu, ktoré vám dnes dávam, drahé dietky, venujte najväčšiu pozornosť!
     Drahé deti,
     veľká je láska Otcova. Otvorte brány sŕdc a prijmite lásku Otcovu. Jeho lásku uzriete v obrátení. Deti, obráťte srdce, aby ste pochopili lásku. Kto nechce poznať lásku, nemôže pochopiť ani obrátenie. Otvorte brány obrátenia, lebo veľká láska prichádza k vám. Otec ma poslal, aby som vám podala dlaň obrátenia. Milujem vás a chcem, aby ste cez obrátenie prišli k Ježišovi Kristovi.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom.


24.04.1996 - prostredníctvom Martina

PÔST
     Drahé deti!
     Dnes vám chcem povedať a zároveň pozvať vás k pôstu. Deti, keď tento pôst obetujete a dodržiavate, veľká láska prichádza k vám od Stvoriteľa. Preto obetujte ho z lásky k Pánovi. Preto vás opäť pozývam k pôstu. Prijmite toto pozvanie. Ďakujem vám, že ste prijali pozvanie, a že ste tu.
     Martin: Panna Mária, aký je najlepší pôst?
     Panna Mária: Drahé deti, najlepší pôst je o chlebe a vode a to každú stredu a piatok. S Bohom. Sľúbte že prídete zajtra do kostola a v piatok opäť sem.
     Martin: Áno, Mami.


25.04.1996 - prostredníctvom Márie

Detičky moje drahé a milované!
     Najprv chcem pozdraviť vás, milé deti, ktoré idete na prvé sväté prijímanie, však i všetky moje deti. Vy, dietky, máte srdiečka čisté a nevinné, ale ak pôjdete na svätú spoveď sa vám ešte väčšmi očistia a budete môcť prijať vášho Ježiška. Deti moje, modlitba svätého ruženca je základ vo vašom živote a upevnení vás vo vašej viere, ktorú nám Pán dáva. Deti, preto sa modlite a zúčastňujte sa každý deň na svätej omši. Čítajte si zo Svätého písma, lebo tak si budete môcť stavať a budovať váš základ života. A ak by ste nemali čas modliť sa svätý ruženec, tak sa aspoň pomodlite 7 krát Otče náš, 7 krát Zdravas' Mária a 7 krát Sláva Otcu, i z toho bude mať Boh a Pán veľkú radosť i ja vaša Matka, ktorá pre vás každodenne sem prichádza. Lebo Boh je láska, dobrota a nekonečná milosť, lebo skrze milosť sú vám udelené mnohé milosti i skryté tajomstvo Božie. Tí, ktorí neplnia moju výzvu a nepočúvajú ma a Pána Boha, postihne trest, ktorý je vám udelený. Modlite sa, deti moje. S Bohom, detičky drahé! Milujem vás, milujem vás a tí, ktorí ma poslúchli a splnili čo si žiadam, s veľkou radosťou vás všetkých čakám v nebi. Amen. S Bohom.


26.04.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Som tak veľmi šťastná a Božské Srdce Spasiteľa plesá, lebo ste zvládli najťažšiu skúšku. Odovzdali ste sa do vôle Božej. S Bohom.


27.04.1996 - prostredníctvom Martina

POKOJ, MIER
     Drahé deti!
     Opäť vám dnes vravím. Pokoj, pokoj, musí zavládnuť medzi človekom a Bohom a vždy len pokoj. Deti, Boh je nekonečne dobrý voči vám, a preto ďakujte, chváľte ho a vyvyšujte ho naveky. Preveľká je jeho láska, že ma posiela k vám priniesť vám pokoj. Roztvorte svoju náruč pre Hospodina, pretože vám daruje pokoj. Prijímajte pozvanie pre prijímanie pokoja.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom, milujem vás. Panna Mária nakoniec dodala: MIER, MIER, MIER!!!


28.04.1996 - prostredníctvom Martina

ZMIERENIE
     Drahé deti!
     Neodmietajte toto posolstvo, ktoré vám dnes vaša Matka dáva. Ten, ktorý ma poslal, z jeho veľkej lásky vám hovorím. Zmierte sa, zmierte sa s ním, zmierte sa s Bohom. Lebo to, že som tu s vami, je preveľká láska od neho. Nabádam vás, dietky, najprv sa zmierte vo vašich rodinách, potom medzi susedmi a v národe, a potom medzi štátmi. Iba tak sa môžete zmieriť s Bohom. Vyzývam vás k zmiereniu, ktoré k vám prichádza od Stvoriteľa.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom, milujem vás.