Nedeľné sv. omše

03.07.1997 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Deti, otvorte dokorán svoje srdce a dovoľte mi, aby som vám mohla zveriť posolstvo, ktoré prinášam od Hospodina, celej tejto farnosti, ale i všetkým ostatným mojim drahým deťom:
     Deti moje drahé, už mnohokrát som vám hovorila, aby ste sa modlili, aby ste sa modlili hlavne srdcom, ale vy máte svoje srdce pred mojimi slovami zatvorené veľmi neoblomnou bránou. A z toho dôvodu vám znovu hovorím, počúvnite vašu milujúcu Nebeskú Matku, ktorá vás veľmi, veľmi miluje, a veľmi si želá, aby ste sa raz dostali do Nebeskej slávy. Modlite sa, modlite sa, modlite sa. Modlite sa veľmi, veľmi veľa, pokiaľ je ešte čas.
     Deti, vaše modlitby a pôsty o chlebe a o vode každý pondelok, stredu a piatok sú veľmi dôležité pre obrátenie celého ľudstva k Pánu Bohu. Deti, ja viem, že pôst o chlebe a o vode trikrát do týždňa je pre vaše telo a vášho slabého ducha nesmierne ťažký, a veľmi veľa si vás často povie, že to sa jednoducho nedá vydržať. Hovoríte to preto, lebo máte veľmi slabú vieru, a tak neveríte, že vám dám potrebnú silu na vydržanie tohto pôstu.
     Deti, vy sa neviete, ba nechcete sa modliť srdcom. Keby ste sa modlili s radosťou a mali by ste naozaj radosť z toho, že keď sa modlíte, rozprávate sa so svojím Otcom, ktorý je na nebesiach, tak by ste zistili, že pôst, o aký vás žiadam, sa dá naozaj zvládnuť. Či som už niekedy od vás žiadala niečo, čo sama veľmi dobre viem, že to nedokážete urobiť? Deti, ešte raz vám hovorím, modlite sa a postite sa. Prosím. Deti, som šťastná, že ste sa obetovali a prišli ste sem aj napriek tomu, že nie je obeta svätej omše. Ďakujem vám, moje drahé a milované detičky, že ste počuli moje volanie.


06.07.1997 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Toto posolstvo oznamujem celému svetu. Deti, chcem vám povedať, aby ste sa polepšili. Urobte to z lásky k Bohu. Veľakrát hovoríte, že ste uväznení v kolobehu života, ale len málokto z vás si uvedomí, že pravú slobodu vám môže dať iba Boh. Preto zverte celý svoj život do Jeho otcovských rúk. Deti, je to tak jednoduché, ale musíte urobiť prvý krok a darovať sa svojmu Otcovi. Počúvnite ma, deti, a budete šťastné, lebo Boh ponúka slobodu a radosť. Zverte sa mu ako jeho deti a vaše srdce bude naplnené slobodou, radosťou a trvalým pokojom, ktorý vám môže dať iba Boh, plný lásky. Veď najkrajšou slobodou je milovať Boha.
     Ďakujem vám, drahé deti, že ste počuli moje volanie.


10.07.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Deti, aj dnes vám chcem povedať posolstvo:
     Deti, vy ste veľmi zronené nad svojimi problémami. Svoje srdcia si zatvrdzujete pred slovami svojho Stvoriteľa. Nechcete, aby na vás z neba zostúpila Božia láska. Nechcete sa učiť z Kristovho evanjelia láske a odpusteniu všetkým svojim nepriateľom. Mnohí z vás odmietajú moje slová, ktoré hovorím pre vašu záchranu, lebo chcem, aby ste po smrti zakúsili všetky dobrá, ktoré vám Ježiš Kristus v nebi pripravil. Som Matka všetkých vás a chcem pre vás len a len dobre. Ktorá matka, ktorá zo srdca miluje svoje dieťa, mu poradí tak, aby mu to uškodilo?
     Deti, keď vám niekto nejako ublíži, alebo vám niečo povie, čo sa vám nepáči, tak sa na neho okamžite nahneváte a neviete mu jeho previnenie voči vám odpustiť. Neviete, ba nechcete svojim nepriateľom odpúšťať, lebo vo vás vládne pýcha a tá zabraňuje tomu, aby ste mohli odo mňa prijať lásku, ktorou vás deň čo deň obsypávam a ktorá k vám neprestajne vyviera z môjho Nepoškvrneného Srdca.
     Deti, Pán Ježiš vám vo sviatosti zmierenia prostredníctvom kňaza všetko odpustí, lebo vás miluje a kto miluje, tak vie aj odpúšťať. Deti, keby bol Pán Ježiš takého srdca, akého sú mnohí z vás, tak by vám nikdy nič neodpustil. Deti, pokora a láska je to, pomocou čoho sa dá odpustiť aj tomu najväčšiemu nepriateľovi. Láska, láska, láska, tá nech vás úplne preniká. Deti, vy tak veľmi potrebujete lásku. Deti, veď viete, že keď môj Syn visel na kríži, tak sa s láskou modlil za všetkých, ktorí mu nesmierne ubližovali: "Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia." Deti, aj vy sa modlite za všetkých svojich nepriateľov a v každom z nich viďte svojho brata a sestru. Nikoho neposudzujte, lebo každý jeden z vás bude súdený tým najlepším sudcom, ktorý vie všetko o každom jednom z vás. Milujem vás, moji drahí anjeli.
     Deti, tieto slová som vám už viackrát hovorila a budem vám ich opakovať dovtedy, kým ich neprijmete do srdca a nezačnete sa podľa nich správať.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


17.07.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Deti, vaše srdcia sú veľmi nepokojné. Nepokojné sú aj pri modlitbe. Nepokojné sú preto, lebo v nich sídlia hriechy a tie vás najviac odlučujú od pôvodcu pokoja. Boh vás chce každý deň zaodiať pokojom, ktorý vám ponúka v miere, ktorá nemá hraníc, ale vy dovolíte často krát radšej satanovi, aby si vás podmanil a zvádzal vás na hriech, lebo to je ľahšie ako celým srdcom sa oddať Pánu Bohu a plniť jeho svätú vôľu. Deti, Boh je smutný, lebo sa od neho odvraciate.
     Deti, ja vás veľmi milujem, ba priam moja láska k vám je nekonečná a chcem vám povedať, že keď sa dáte omámiť satanovými prostriedkami, ktoré vás robia šťastnými tu na tejto zemi, tak keď skončíte pozemskú púť, dostanete sa zásluhami satanovými do pekla. Počúvnite ma a začnite sa riadiť Svätým písmom a Božími príkazmi. Viem, že je to ťažké, ale odhodlajte sa, a aj napriek všetkým prekážkam, ktoré vám budú v tom stáť, začnite kráčať po ceste, ktorá vás zavedie k bráne Nebeského kráľovstva. Deti, modlite sa za pokoj vo svojich srdciach. Za pokoj v rodinách. Za pokoj medzi susedmi. Za pokoj v dedine. Za pokoj medzi štátmi a tak nastane pokoj na celom svete. V túto dobu je pokoj pre vás veľmi potrebný. Pokoj, pokoj, pokoj. Deti, otvorte sa pre Boha a On vám zošle svoj pokoj.
     Deti, nebuďte skľúčené, ale radujte sa z každej maličkosti. Keď vás prenikne žiaľ, tak Boh žiali spolu s vami. Keď sa radujete, tak Boh sa tiež veľmi raduje. Radujte sa a modlite sa. V dnešnom posolstve vás vyzývam o radosť a o modlitbu.
     Ďakujem vám, moje detičky, že ste počuli moje volanie.


24.07.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, opäť dnes prichádza vaša milujúca Matka, aby prehovorila ku všetkým svojím deťom:
     Deti, som smutná, veľmi smutná, lebo ste neprijali moju výzvu, aby ste sa modlili a radovali. Nie, vy ste túto moju výzvu neprijali do srdca. Nie, vy sa neviete úprimne modliť a radovať. Aj keď sa radujete a modlíte, tak vaša modlitba a radosť je iba povrchná, lebo nevychádza z vášho srdca - z vášho úprimného a čistého srdca. Moje Srdce je nesmierne došľahané vašimi hriechmi, ktorými sú vaše duše úplne zaplavené. Každý deň sa dopustíte veľa hriechov, ktorými ma nesmierne zraňujete a spolu so mnou aj môjho Syna. Môj Syn sa na vás z neba pozerá a veľmi ho zarmucuje vaše zmýšľanie.
     Deti, že sa nebojíte každodenne urážať hriechmi môjho Syna a svojho jediného Pána, ktorý jediný vládne nad vašimi životmi. Nebojíte sa ho hriechmi urážať preto, lebo ste nikdy neboli v blízkosti pekla a tak neviete do akej nesmiernej hrôzy sa dostanete, keď budete robiť iba také skutky, ktoré nie sú v Božích očiach správne. Deti, zamyslite sa, každý jeden z vás, nad svojím celoživotným konaním. Deti, prijmite moje rady, prosby a výzvy, ktoré vám ponúkam k vášmu obráteniu sa. Prijmite ich pokiaľ je ešte čas.
     Deti, nezabúdajte na moju veľkú lásku, ktorou vás každý deň obklopujem a zásluhou ktorej vám toto všetko vravím. Otvorte svoje srdce dokorán pre moje slová a začnite ich vo svojom živote čo najlepšie uskutočňovať.
     Ďakujem vám, že ste dnes opäť počuli moje volanie.


31.07.1997 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Deti, chcem, aby ste úprimne otvorili aj dnes svoje srdcia, aby som vám mohla povedať posolstvo od Pána Ježiša, ktoré je určené pre celú túto farnosť, ale aj pre všetkých ostatných, ktorí sú ochotní s láskou ho prijať:
     Deti, som šťastná, že mnohí z vás išli na svätú spoveď k prvému piatku mesiaca - k úcte Božského Srdca Ježišovho a zmierili ste sa s Nebeským Otcom. Zároveň ste vyznaním a oľutovaním svojich hriechov vo svätej spovedi zahojili krvácajúce rany v mojom materinskom Srdci, ktoré sa vždy obnovia, keď spáchate hriechy a urazíte nimi veľkú Božiu lásku. Deti, Pán Ježiš za vás pokorne a s láskou zobral na svoje plecia drevo kríža a na ňom aj s láskou vylial svoju drahocennú krv, aby vás vykúpil a svojou smrťou vám zaistil večný život. Deti, Pán Ježiš vás každý deň pozýva, aby ste s láskou prijali svoj osobný kríž a aby ste ho takto nasledovali. Deti, ale vy sa obraciate Ježišovi Kristovi chrbtom a nechcete od neho prijať pozvanie na nesenie kríža. Neviete prijať každodenné bremeno, ktoré vám život prináša. Ale veď si uvedomte, že prostredníctvom kríža sa získava večný život. Deti, buďte pokorné a naučte sa prijímať všetky príkoria. Deti, Pán Ježiš za svojej pozemskej púti povedal: "Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom."
     Deti, keďže od svätého krstu patríte môjmu Synovi a ste jeho milovanými deťmi, tak sa ho snažte vo svojom živote svojím konaním aj napodobňovať. Deti, mnohí z vás sa pýtate: "Načo sú na svete zjavenia, veď všetko, čo nám Panna Mária hovorí, máme aj v evanjeliu." Deti, prichádzam sem preto, lebo vy zabúdate na rady z evanjelia. Hovorím vám všetko toto preto, aby ste nezabúdali na svojho Stvoriteľa a na všetko, čo vám hovoril, keď ešte chodil a učil národy. Veľmi si želám, aby ste si na konci svojej pozemskej púte zaslúžili, že by sa vám otvorila brána do nebeskej slávy, aby ste sa tam mohli neprestajne radovať so všetkými svätými a velebiť svojho Pána.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.