Nedeľné sv. omše

03.04.1997 - prostredníctvom Simony

Moje milované deti!
     Dnes Láska Božia prišla k vám a priniesla vám pokoj. Deti, vaše srdcia sú opäť tvrdé a zastreté hriechmi. Opäť sa dopúšťate chýb, ktorých ste sa dopúšťali predtým a urazili nimi Najvyššiu Lásku. Deti, my vás tak veľmi milujeme. Keby ste prijali našu lásku, vaše srdcia by zmäkli a boli čisté ako poľné ľalie. Keby ste prijali lásku, nedopustili by ste sa toľkých chýb. Deti, počúvajte moje prosby a výzvy v ktorých vás prosím o lásku. Deti, keď vy neprijímate moje slová, neprijímate slová Boha, ktorý cezo mňa hovorí k vám. Preto, deti, prijmite lásku, o ktorú vás prosím a vyzývam vás. Prijmite lásku do svojho srdca a urobte v ňom dom pre Pána. Vyčistite ho a urobte v ňom príbytok Lásky. O čo vás dnes prosím, je láska. Prijmite ju. Milujem vás.


04.04.1997 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Chcem vám všetkým povedať, aby ste v tento čas vkladali svoje prosby do Božieho Milosrdenstva, pretože mojim Synom budú vyslyšané.


06.04.1997 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Dnes vás chcem zvláštnym spôsobom pozvať, aby ste svoje modlitby a prosby vložili do srdca môjho Syna, pretože dnes je k vám Milosrdenstvo Božie sklonené. Otvorte preto svoju náruč. Dietky, mnohé si myslíte, že ja s Ježišom vás nepoznám, ale mi vieme o každom. No otvorte svoje srdcia a zistíte, ako vás máme radi, ako vás milujeme. Deti, vyzývam vás, aby ste šírili evanjelium svojím životom, najmä túto dobu, keď už mnohí vieru nemajú.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


10.04.1997 - prostredníctvom Simony

Moje milované deti! Pokoj vám a vždy len pokoj. Ja vám prinášam pokoj. Deti, prečo sú vaše srdcia také pobúrené? Pobúrené i po pomyslení na Boha. Prečo sú také nepokojné? Ja prichádzam a prinášam vám pokoj. Otvorte srdcia a prijmite ho. Úplne z neho čerpajte. Deti, Boh vás tak miluje, že nedopustí, aby vaše srdcia boli rozpoltené. Nedopustí, aby ste na neho zabudli. Preto, deti, prijímajte pokoj, ktorý vám Boh zosiela. Milujeme vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie, drahé deti.


13.04.1997 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Deti, ja vaša Matka, ktorá vás nesmierne milujem, svojimi každodennými príchodmi medzi svoje drahé detičky, učím vás pokoju. Deti, ale vy neviete odo mňa prijímať pokoj a preto vám znovu hovorím, otvorte svoje srdcia a prijímajte do nich Boží pokoj. Keď nemáte vo svojich srdciach pokoj, tak potom páchate stále iba hriechy, na ktoré vás navádza satan. Deti, som veľmi, veľmi smutná, lebo často skôr prijímate pozvanie satana, ktorý vám chce vždy iba uškodiť a priviesť do nesmierne páliaceho pekelného ohňa, ako pozvanie vašej Nebeskej Matky, ktorá vás chce priviesť do Nebeského kráľovstva, aby ste sa tam mohli v nebi radovať so zmŕtvychvstalým Pánom Ježišom. Deti, vaše srdcia sú veľmi nepokojné a preto, modlite sa, aby ste vedeli do nich prijímať pokoj. Keď už budete vo svojich srdciach cítiť pokoj, tak potom ho rozdávajte aj druhým ľuďom. Pokoj, pokoj, pokoj, ktorý vám prinášam od svojho Syna, nech vás úplne prenikne, stále iba pokoj!


17.04.1997 - prostredníctvom Simony

Moje deti!
     Som šťastná, že sem prichádzate modliť sa. Deti, modlitba je pre váš život veľmi dôležitá. Modlitba vás užšie spája s Bohom. Prehlbujte váš vzťah k nemu. Deti, ako dážď osviežuje všetko živé, tak nech modlitba osviežuje vaše srdce. Úplne z nej čerpajte. Deti, prosím, rozjímajte nad modlitbou. Ak budete rozjímať, zistíte, aký vám je Boh ešte stále ľahostajný. Zistíte, že nie je stredom vášho života. Deti, ako môžete žiť, keď Boh nie je pre vás stredom života? Ako môžete robiť to, čo robíte, bez neho? Deti, keby vo vašom srdci ostalo pre Boha kúsoček miesta, opravdivého miesta, nedopustili by ste sa toľkých chýb. Keby ostalo miestečko pre neho, pocítili by ste, ako veľmi vás miluje. Preto deti, prosím, rozjímajte o vašom vzťahu k Bohu.
     Ďakujem vám, drahé deti, že ste prijali moje pozvanie.


18.04.1997 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ako je začiatkom pokoja láska, tak začiatkom každého hriechu je pýcha. Preto vyvarujte sa, deti moje, najmä tohto hriechu. Modlite sa za deti, ktoré odvrhujú Božiu lásku, (Panna Mária myslela pyšných ľudí) aby si uvedomili, že ich Boh miluje a pozýva k zmiereniu, aby aj oni pocítili jeho lásku.


19.04.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Deti, dnešným posolstvom vás chcem pozvať na odpustenie. Odpustenie všetkým vaším hnevníkom! Deti, prečo sú vaše srdcia také tvrdé? Prečo nechcete žiť podľa toho, čo vám skrze mňa hovorí váš Pán? Deti, svoje srdcia máte tvrdé preto, lebo v nich panuje pýcha. Pýcha je najčastejší pôvodca všetkých vašich hriechov. Deti, vy nechcete svoje srdcia otvoriť Božej láske, aby vás mohla úplne preniknúť. Keby ste prijali do svojich sŕdc Božiu lásku, ktorá je voči vám všetkým nesmierne veľká a žili by ste podľa Božej vôle, tak zistíte vo svojom srdci, že sa dá každému odpustiť, ako aj Pán Ježiš odpúšťa vám, keď sa voči nemu nejako previníte. Uzmierte sa so všetkými svojimi hnevníkmi. Deti, učte sa od vašej Nebeskej Matky, ktorá s pokorou všetko prijímala od Nebeského Otca. S najväčšou pokorou prijala od Pánovho anjela slová, že sa stane Matkou Ježiša Krista, ktorý sa mal narodiť na tento svet, aby spasil celé ľudstvo. Milujem vás, moje drahé dietky.


19.04.1997 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé a milované deti!
     Ďakujem, že ste sem prišli i v takom malo počte. Deti, nech každý z vás sa modlí za svoju hodinu smrti, pretože nikdy neviete, kedy príde Boh i pre vás. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie.


20.04.1997 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Deti, pretože vás nesmierne milujem a chcem vás uchrániť i od toho najmenšieho zla, ktoré by vám mohlo uškodiť či už na tele alebo na duši, tak z toho dôvodu ma vypočujte. Prijmite do svojho života všetky moje prosby a výzvy, ktoré vám hovorím od svojho Syna, - prostredníctvom mojich milovaných dietok, ktoré si On vybral, aby vám ich všetky zverejňovali.
     Deti, rozšírte svoje modlitby a obetujte ich za pokoj vo vašich dušiach. V tomto období je vo vás veľmi usídlený satan. Každý deň si získava nových ľudí a pomocou nich druhým ľuďom ubližuje. Deti, modlite sa srdcom sväté ružence. Satan sa bojí modlitby svätého ruženca, a tak ho touto modlitbou úplne zničíte. Modlite sa veľmi veľa - prosím, prosím, prosím!
     Moje srdce veľmi krváca a rany v ňom sa veľmi zväčšujú, keď vidím, ako veľmi často sa dávate uniesť satanom, ktorý chce pre vás iba to najväčšie zlo. Satanom sa dávate uniesť preto, lebo satan vám ponúka oveľa ľahší život než je život prežitý podľa Božích prikázaní. Keď sa dáte viesť satanom, tak satan vás privedie do večnej záhuby, kde budete nesmierne trpieť celý svoj posmrtný život. Ale keď počúvnete mňa a dáte sa mnou viesť, tak ja vás privediem do neba, kde budete večne chválospevmi oslavovať svojho milovaného a láskavého Pána.


24.04.1997 - prostredníctvom Simony

Drahé deti! Láska Božia prišla k vám, aby ste prijali lásku. Deti, vaše srdcia sú choré a zatvorené. Prosím, dajte si srdcia liečiť Lekárom duší. Vyliečte svoje srdcia a otvorte ich Bohu. Prosím, otvorte ich a prijmite lásku. Deti, Boh vás tak veľmi miluje. Miluje vás, pretože je váš Otec. Miluje vás, pretože vy ste jeho deti. Drahé deti, uvedomujete si, že ste deťmi Boha, že Boh je pastierom vašich duší? Moje deti, prijmite jeho lásku. Dajte sa vyliečiť Lekárovi duší a naplňte svoje srdcia láskou. Ďakujem vám, drahé deti, že ste prijali moje pozvanie.


25.04.1997 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Nebo je nad touto farnosťou veľmi naklonené. Chcem vám povedať, že vám prinášam veľa milostí. Ak ma budete s dôverou o čokoľvek prosiť, dostanete to od môjho Syna.


26.04.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, Pán Ježiš vám cezo mňa hovorí posolstvá, v ktorých vám dáva rady, podľa ktorých máte žiť, aby ste mohli za svoj život prežitý podľa Božích príkazov ako odmenu dostať sa do neba k Hospodinovi a uvidieť ho z tváre do tváre. On je tam už teraz obklopený veľkým množstvom anjelov, ktorí mu slúžia vo dne v noci ako svojmu Spasiteľovi a Vykupiteľovi. Ale pretože vy, dietky moje, ste ešte stále od Pána odvrátené a neprijímate do srdca jeho slová, ktoré vám hovorí skrze svoju Matku, tak znovu som sem poslaná od najvyššej a najväčšej lásky s týmto posolstvom:
     Deti, vy máte svoje oči zaslepené krásou tohto sveta a svoje srdcia neľudské. Neviete si navzájom jeden druhému odpúšťať. Uvedomte si, že v modlitbe Pána sa modlíte: Odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame svojím vinníkom. Ale vy sa podľa týchto slov nesprávate a preto hovorím vám, správajte sa podľa týchto slov a naučte sa odpúšťať každému. Deti moje, ja vás chcem naučiť pokore. Keď budete pokorné, tak dokážete odpustiť každému a keď každému odpustíte, tak potom bude medzi vami silná jednota. Deti, prijmite odo mňa lásku a pomocou lásky ľahšie každému odpustíte. Veď aj vám Nebeský Otec vždy všetko odpustí a to len preto, lebo vás nesmierne miluje. Deti, v tomto posolstve, ktoré som vám dnes priniesla od svojho Syna, vás predovšetkým prosím a zároveň aj vyzývam o lásku a odpustenie. Milujem vás.