Nedeľné sv. omše

15.05.2018 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Náš dobrotivý Otec ma posiela medzi vás, aby som vám všetkým svietila svetlom Božej lásky. Som neuhasiteľnou lampou v Božích rukách, ktorá svieti svetlom pravdy a lásky, aby ste obrátili svoje srdcia k Bohu. Modlite sa so mnou, aby ste boli lampami, ktoré nehasnú, ale horia ohňom živej viery. Prosme spoločne Ducha Svätého, aby vám nechýbal olej Božej lásky a pokánia, aby ste zotrvávali v posväcujúcej milosti a vaša láska k Bohu tak nepohasínala. Želám si, aby ste Boha milovali nadovšetko. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.