Nedeľné sv. omše

04.05.2000 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     S veľkou radosťou i dnes prichádzam k vám do tejto farnosti. Deti, s radosťou chodievajte do Božieho domu. Kľaknite si pred Pána Ježiša, môjho Syna. Ak máte starosti a problémy, vyžalujte sa mu. On na vás čaká s otvorenou náručou a veľkou láskou, pokojom a radosťou. Nebojte sa mu darovať svoje srdcia. On vám vleje do sŕdc lásku, pokoj a radosť, to čo vám tak veľmi chýba. On vám zahojí rany, len vy, deti, sa nesmiete báť darovať mu svoje srdcia. Pán, váš jediný Boh, vás s láskou objíma.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.


07.05.2000 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje milované deti,
     ďakujem vám za modlitby, ktoré ste sa dnes modlili za kňazov - mojich najmilších synov. Prosím vás, modlite sa za nich neustále. Dnes vás volám, deti moje, aby ste sa modlili za mládež celého sveta. Všetci spoločne chceme, aby mladí kráčali cestou svätosti. No mnohí mladí sa nemodlia a preto sú vzdialení od Boha. Preto vás prosím, modlite sa za nich vy, ktorí viete čo je modlitba a ktorí máte zo stretnutia sa s Bohom v modlitbe radosť. Proste Ježiša vo Sviatosti Oltárnej, aby mladým zoslal Ducha Svätého do ich sŕdc a aby osvietení svetlom Ducha Svätého spoznali Boha a jeho lásku. Deti, modlite sa!
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


11.05.2000 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Veľká láska k nám prichádza i dnes od Boha. Nebeský Otec vás veľmi, veľmi miluje. Modlite sa s veľkou láskou, radosťou a pokojom. Milujte Boha vášho Otca. Deti, nebuďte k nemu nevšímavé, ale vzdajte mu úctu skrze lásku, ktorú vám on dal. Milujte svojich bratov a sestry. Viďte v nich môjho Syna a vášho Boha. Boh je láska, ktorá sa vám dáva.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste i dnes počuli moje volanie.


18.05.2000 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     I dnes ma k vám posiela Pán, ktorý vám skrze mňa dáva pokoj do vašich sŕdc. Deti, s radosťou chodievajte na svätú spoveď. Deti, zmierte sa s Bohom, vaším Otcom. Vaše srdcia tak budú čisté a naplnené láskou a radosťou. Deti, vyžarujte lásku a radosť na vašich blížnych a Boh vás odmení mnohými milosťami. Deti, nebuďte naplnené neláskou, nenávisťou a zlobou, ale dajte priestor láske a radosti. Modlite sa, modlite sa srdcom a modlitbou lásky. Deti, vy zabúdate, o čo som vás prosila. Deti, len skrze modlitbu, najmä modlitbu čistého srdca, sa viac a viac priblížite k svätosti.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.


25.05.2000 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Boh, váš milujúci Otec, mi dovolil i dnes prísť sem k vám. Deti, s radosťou chodievajte do domu Pánovho, do domu vášho Boha Otca. On vám ponúka lásku a radosť ako dar. Deti, vaše srdcia sa musia pre tento dar otvoriť. Deti, prijímajte lásku a radosť, ktorú vám On dal. Deti, modlite sa, modlite sa za tých, ktorí neprijímajú lásku a radosť. Modlite sa. Iba tak dokážete žiť čisto a úprimne, len tak vás môj Syn Ježiš Kristus privedie ku spáse. Žite pre môjho Syna a vášho Pána Ježiša Krista.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.