Nedeľné sv. omše

02.10.1997 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Deti, dnes vás pozývam k neseniu vášho kríža. Neste ho s pokojom a láskou, ktorou vás napĺňam. Klaňajte sa môjmu Synovi vo Sviatosti Oltárnej, veď i On za vás niesol ťažké bremeno kríža a napokon zomrel. Chcem, aby ste ho vedeli znášať. Viem, že je mnohokrát bolestivý, ale deti, vy nereptajte. Veď ja som vždy s vami. Milujem vás. Pozývam vás a milujem vás.
     Veľmi vás milujem. Ďakujem, že ste počuli moje volanie.


05.10.1997 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Dnes vám chcem povedať, aby ste sa vždy usilovali mať vo svojom srdci vždy lásku a láskou víťazili vždy nad zlom. Prosím, rozdávajte lásku. Deti, ak podáte blížnemu chlieb, Boh vás odmení. Ako dávate chlieb svojim deťom, tak dávajte lásku blížnym. Ako sú vám milé vaše deti, nech sú milí vám aj vaši blížni. Rozdávajte teda veľkou mierou a s radosťou.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


09.10.1997 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Dnes prichádzam v láske i do vašich rodín, skrze ktorú ma Pán posiela k vám, aby ste ju vedeli rozdávať aj tým, ktorí ju neprijímajú. Deti, milujte svojich blížnych, tak ako Pán miluje vás. Deti, podajte svojim blížnym moju pomocnú ruku. Boh vás vidí. O čokoľvek ho budete prosiť, dostane sa vám. Milujte Boha. Ja, vaša Matka vás napĺňam láskou a pokojom. Deti, ako Nebeský Otec dáva lásku a pokoj svojmu synovi a dcére, tak i vy rozdajte pokoj svojim blížnym. Deti, milujte Pána vo Sviatosti Oltárnej, veď On sa vám každým dňom dáva za pokrm. Deti, nech vaše domovy a rodiny sú naplnené láskou a pokojom.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


16.10.1997 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Dnes prichádzam a prinášam vám lásku, ktorú ste pre tvrdosť vášho srdca nepochopili. Deti, ešte vždy máte zatvrdnuté srdcia, pretože máte srdcia plné nenávisti a zloby. Milujem vás. Otvorte svoje srdcia a budete chápať, prečo som sem prišla. Pán Ježiš je vždy a všade medzi vami prítomný i ja vaša Matka, ktorá vás veľmi milujem a prinášam lásku a pokoj - to, čo najviac potrebujete, lebo ste zaslepení majetkom a tým, čo vám prinesie iba dočasné potešenie. Deti, keby ste nevideli iba mamonu, ktorá vás obklopuje, tak všetko pochopíte a dokážete prijať lásku a pokoj. Chcem, aby ste žili moje posolstvá, aby ste držali pôst o chlebe a o vode, o ktorý vás i dnes žiadam.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


23.10.1997 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Aj dnes som sem prišla do tejto farnosti a chcem vám povedať to, čo je pre vás dôležité. Pán ma poslal, aby som vám dala toto posolstvo:
     Deti, máte oči a predsa nevidíte, lebo nechcete vidieť. Keby ste videli, tak budete chápať všetky dobrodenia Pánove. Deti, vaše uši nepočujú, lebo nechcú počuť to, čo každým dňom je vám povedané Evanjeliom, teda slovom Božím v Božom chráme, v dome vášho Otca. Deti, vy nechcete kráčať po ceste Pánovej, po akej kráčal On, lebo vám je lepšie kráčať po ceste zatratenia, plnej nenávisti a zloby, ako po ceste svätosti. Vaše srdcia sú kamenné a zraňujú moje Srdce a Srdce Ježišovo, lebo vo vás čelí sila hriechu, ktorou nasledujete satana. On vás ovláda a vy nie ste schopné počúvať, milovať a rozdávať okolo seba pokoj. Nezatvárajte svoje srdcia, lebo ja, vaša Matka, klopem na vaše srdcia, zohrievam ich svojou materinskou láskou a trpezlivo čakám, kým ich otvoríte a budete ďalej schopní šíriť to, čo vás učím. Milujem vás, veľmi vás milujem!
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


30.10.1997 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Deti, som šťastná, veľmi vás milujem. I dnešným dňom, mojim príchodom, vylievam na vás veľa milosti. Deti som šťastná, že si vykonávate svätú spoveď. Chcem, aby ste si svätú spoveď vykonávali všetci každý mesiac, a kto môže aj dvakrát do mesiaca, lebo tak sa zmierujete s Nebeským Otcom a môžete prijať Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý za vás niesol ťažké bremeno kríža. Niesol ho s láskou, aby vás mohol vykúpiť z hriechu.
     Deti, modlite sa i svätý ruženec a postite sa o chlebe a vode, hlavne v tento piatok a pondelok. K svojim modlitbám a pôstom pripojte aj úmysel za duše v očistci. Oni v očistci veľa trpia a tak ich svojimi obetami pomôžete dostať sa do neba, do večnej vlasti. Ja, vaša Matka, vám nechcem ublížiť, ale chcem, aby ste si pripravili svoje srdcia a tak sa mohli dostať rovno do neba. Na sviatok Všetkých svätých si pripravte čisté srdcia, aby ste mohli prijať lásku. Lásku k blížnemu a Pána vo Sviatosti Oltárnej.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.