Nedeľné sv. omše

02.12.1999 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, už ste v adventnom období a preto vám chcem povedať: Vždy, keď sa má vo vašom živote udiať dôležitá udalosť, už nejaký čas pred tým ako má nastať, sa na ňu pripravujete. Zháňate všetko potrebné na jej krásny a dôstojný priebeh. Ja vás chcem vyzvať, aby ste tohoročné adventné obdobie prežili s ozajstným predsavzatím, že sa budete snažiť, aby ste boli dokonale duchovne pripravení na veľkú udalosť, ktorá sa k vám každým dňom približuje. Prijmite od svätej Cirkvi prostriedky, ktoré vám v tejto príprave môžu veľmi pomôcť. Starostlivo si pripravte srdcia na Vianočné sviatky, v ktorých sa narodí Ježiš. Boh Otec si želá, aby ste jeho jediného Syna prijali s láskou. Preto vám ešte raz vravím, aby ste každú minútu tohto adventného času prežili v úprimnej snahe zlepšiť svoj život. Ak budete pociťovať, že nemáte síl v tom pokračovať, proste Svätého Ducha, aby vám v tom pomáhal.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


05.12.1999 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje drahé deti!
     Aj dnes som prišla medzi vás. Nech tieto moje príchody sú pre vás svedectvom o tom, že vás milujem. Prichádzam k vám, aby som vám povedala, že u Boha vyprosujem pre vás milosti, aby vaše srdcia boli otvorené pre Ježiša, ktorého očakávate. Deti, otvorte svoje srdcia a nech cesta do každého srdca je rovná bez kopcov a prepadlín. Nech je v nich láska, radosť a pokoj, lebo iba tak prežijete Ježišovo narodenie plní radosti.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


09.12.1999 - prostredníctvom Lucie

Moje nesmierne milované dietky!
     Deti, dnes sem prichádzam, lebo vám chcem povedať: Ja vás poznám a vidím vám do najtajnejšej hĺbky vašej bytosti. Ja viem, čo sa vo vás skrýva. Predo mnou neskryjete skutočnosť, že sa na príchod Ježiša Krista úprimne netešíte. Áno, pripravujete a tešíte sa celé adventné obdobie na jeho narodenie. Vaša príprava a radosť však nepramení z vašich sŕdc. Ja viem, že ste si zaumienili, že celý adventný čas sa budete starostlivo venovať takým činnostiam, ktoré vám pomôžu pri správnom prijatí a pochopení duchovných hodnôt, ktoré vám Nebeský Otec pripravuje na vianočné sviatky. Viem ale i to, že ste v tomto svojom predsavzatí upadli. Na Vianoce sa tešíte, ale to preto, lebo netrpezlivo čakáte, čím vás vaši blízki obdarujú. Som smutná, že sa oveľa starostlivejšie na Vianoce zabezpečujete hmotnými darmi. Nebeský Otec vám tiež chystá veľký dar. Ja vám preto opäť hovorím, aby ste sa pripravili čo najpoctivejšie a najlepšie, aby ste boli naozaj hodní tento veľký dar od Nebeského Otca prijať. Ja sa stále pozerám z neba na vás ako si pripravujete svoje srdcia pre Ježiša Krista.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


16.12.1999 - prostredníctvom Lucie

Deti, keď sa má vo vašich rodinách narodiť dieťa, tak sa na jeho príchod pripravujete rôznorodým spôsobom. O niekoľko dní bude v tejto farnosti spoločná svätá spoveď k Vianociam. Choďte na ňu úplne všetci. Dôkladne sa na ňu pripravte. Pred jej konaním úprimne a úpenlivo proste Ducha Svätého o jeho svetlo, aby vám prenikavo ožiarilo celé vaše srdcia, aby ste spoznali všetky svoje hriechy. Úprimne sa pred Bohom otvorte. Povedzte mu o všetkých svojich nedostatkoch a chybách, mnohokrát i opakovaných. Všetko, čo ste doteraz zlé urobili, úprimne oľutujte. Váš milujúci Nebeský Otec vás s láskou znovu prijme medzi svoje deti a všetko vám odpustí tak ako vždy, keď sa rozhodnete vrátiť do jeho lásky. Nebeský Otec vás má veľmi rád a veľmi sa poteší, keď jeho Syna prijmete do svojich sŕdc, ale želá si, aby boli úplne čisté. Nech v nich po svätej spovedi nezostane ani ten najľahší hriech. Boh vám svojho Syna opakovane daruje z lásky a s láskou ako Spasiteľa pre vás. Ako vďaku za tento obrovský Boží dar sa usilujte, aby ste svojho Spasiteľa prijali do svojich sŕdc čo najdôstojnejšie pripravení.
     Ďakujem Vám, že ste počuli moje volanie.


23.12.1999 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Dnes som prišla do tejto farnosti, lebo vám chcem povedať toto posolstvo: Adventné obdobie sa pomaly chýli ku koncu. V ňom ste sa mali pousilovať o nápravu svojho života. Mali ste sa tiež čo najlepšie pripraviť na narodenie Božieho Syna. Mali ste dosť poskytnutého času, aby ste si mohli dokonale pripraviť srdcia pre príchod Ježiša Krista. Radujte sa, lebo Ježišovo narodenie bude už čoskoro tu. V týchto posledných dňoch očakávania jeho narodenia si vykonajte posledné prípravy, aby ste ho mohli prijať keď sa narodí. Otvorte mu svoje srdcia, aby mohol do nich vojsť keď sa s nim stretnete vo svätom prijímaní. Dovoľte mu, aby vás mohol naplniť svojou láskou, radosťou i pokojom.
     Ďakujem vám, že ste opäť počuli moje volanie.


26.12.1999 - prostredníctvom Lucie

Moje milované dietky!
     V dnešný deň opäť medzi vás prichádzam, lebo vám chcem opäť zopakovať tieto slová: Svätá Cirkev vám znovu dnes dáva sláviť sviatok Svätej rodiny. Dáva vám ju ako vzor, aby ste vedeli, ako máte kresťansky žiť. Pretože má váš duchovný život každým jedným dňom vzrastať a rozvíjať sa do krásy, tak vám svätá Cirkev tento sviatok dáva sláviť každoročne. Svätá Cirkev veľmi dbá, aby boli všetky rodiny zdravé. Preto nezavrhnite od nej tento veľký dar, ale prijmite do svojho života Svätú rodinu za vzor. Dovoľte, aby vám mohla do vašich sŕdc vložiť zárodky svojich čností, v ktorých bola žiarivým príkladom. Dovoľte, aby sa spočiatku Svätá rodina o tieto zárodky čnosti i starala, aby nevyhynuli skôr, ako sa vo vašich srdciach dobre zakorenia. Ešte raz vám hovorím, ak si zoberiete Svätú rodinu za príklad do svojich rodín, váš život sa pre vás stane jednoduchším, šťastnejším a bohatším.


30.12.1999 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Aj dnes prichádzam do tohto chrámu, lebo vám chcem zveriť toto posolstvo: O niekoľko hodín sa tento rok skonči. Využite jeho posledné hodiny na taký účel, že sa zamyslíte, ako ste ho prežili. Zamyslite sa, čo ste konali správne a čo nesprávne. Zo všetkého, čo ste konali správne majte vo svojich srdciach úprimnú a jasavú radosť. Všetko, čo ste konali nesprávne, oľutujte a poproste Pána Boha, aby vám to odpustil. Veľmi by ma potešilo, keby ste vo veľkom počte išli do chrámu Božieho na sklonku tohto pomíňajúceho sa a nastávajúceho Nového roku. Kľaknite si pred vystavenú Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu a poďakujte sa Ježišovi Kristovi za jeho veľkú lásku, ktorú vám počas tohto celého roku preukázal. Poďakujte mu za všetky dobrodenia, ktoré vám v tomto roku preukázal. Poproste ho, aby s vami vkročil do nového roku, ktorý stojí pred vami. Nech vás obdarí veľkou silou a odvahou. Nech vám v ňom všetko pomáha znášať. Nech vás požehná a daruje vám svoju milosť potrebnú na konanie dobrých skutkov. Nech je pre vás celý nastávajúci rok rokom Božieho požehnania, pokoja, lásky a milosti.
     Ďakujem vám, deti moje, že ste počuli moje volanie.