Nedeľné sv. omše

15.02.2012 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes vás túžim priviesť bližšie k nášmu Nebeskému Otcovi, aby ste ho lepšie spoznali a zakúsili, ako veľmi vás má rád. Jeho dlane sú dlane milujúceho Otca plné lásky a darov, ktoré pripravil pre vás. Preto poďte k nemu a načierajte z jeho požehnania. Jemu patrí všetko, aj to, čo si myslíte, že patrí len vám. On sa stará o všetko a postará sa aj o vás ešte s väčšou nežnosťou, ak mu dovolíte, aby vás pritúlil vo svojom náručí. Modlitbou a pôstom odstráňte prekážky, ktoré vám bránia prísť k Nemu. Poďte, nech sa vaše obavy a hriech rozplynú v Jeho milosrdnej a odpúšťajúcej láske.
     Ponáram vás do Otcovej lásky a môjho materinského srdca.