Nedeľné sv. omše

01.07.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé a milované deti!
     Dnes vám prinášam mnoho milostí od môjho Syna Ježiša Krista. Deti, modlite sa za tých, čo neveria týmto mojim zjaveniam. Deti, ešte raz vás prosím, modlite sa, veľa sa modlite. Modlite sa, deti, hlavne srdcom.
     Boh vás nekonečne miluje, no vy ho neprestajne urážate, preto zošle na vás trest. Ja, vaša Matka, orodujem za vás u Boha, aby ste napriek všetkému nestratili vieru. Deti, povedzte toto posolstvo všetkým, ktorí nechcú veriť týmto mojim zjaveniam. S Bohom, moje drahé deti, s Bohom. S Bohom, drahé deti, v pokoji. Amen.


02.07.1996 - prostredníctvom Jozefa

Drahé deti!
     Naučte sa byť pokorní a poslušní, lebo váš Otec vás miluje. Bez pokory a poslušnosti sa dostanete do zatratenia. Modlite sa svätý ruženec, pretože to je najsilnejšia modlitba. S Bohom, drahé dietky, ďakujem vám, že ste prišli.


02.07.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Ďakujem Vám, že ste sem prišli. Deti, dnes vám prinášam lásku od Boha. Modlite sa, aby ste uzreli svetlo, pretože Boh je Svetlo sveta. Modlite sa, aby ste neboli uvrhnutí do tmy a temnoty. Kráčajte vo svetle života. Prinášam vám svetlo lásky. Deti, veľmi rýchlo sa približuje to, čo Boh zosiela na zem. Modlite sa, aby sa plnila Božia vôľa, a aby ste odolali nástrahám zlého. Milujem Vás. S Bohom, moje deti. Amen.


02.07.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Nesmierne, nesmierne vás milujem. Deti, modlite sa za celý svet. Deti modlite sa, mnoho sa modlite. Boh zošle na vás veľký trest. Deti, Boh vám dáva veľa zdrojov na obrátenie. Deti pozrite len na vašu farnosť, aká nenávisť a zlo sú tu. Deti, preto vás ešte raz vyzývam, modlite sa, modlite sa, mnoho sa modlite za tento svet. S Bohom, drahé deti, s Bohom v pokoji. Amen.


03.07.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé dietky,
     dávajte si na svoje skutky pozor, pretože sa za ne budete zodpovedať, každý sám osobitne. Moje deti! Ďakujte Pánovi za všetko. S radosťou si zvyknite kľaknúť pred kríž i vo vašich domovoch a vyvyšujte a velebte Pána na kríži. Ďakujte mu ráno, na obed i večer, i po celý deň. Ďakujte za pokrm, ktorý vám požehnáva každý deň na stôl i za chlieb každodenný. S Bohom, drahé dietky, s Bohom v pokoji. Amen.


03.07.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Nesmierne, nesmierne vás milujem. Deti, nehašterte sa. Vy viete, že satan zúri okolo vás. Satan je tvor, ktorého Boh stvoril. Boh na vás zoslal pokušenie a preto deti, modlite sa, aby ste boli jednotní. Deti, pozerám na vás. Ja viem čo robíte, ako myslíte a čo konáte. Deti, ja viem, čo je pre vás najlepšie. Deti, ja vás nechcem strašiť, ale povzbudiť.
     S Bohom, moje drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


04.07.1996 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Večer prv než si líhate k odpočinku, vzdajte Pánovi vďaku za deň, odproste ho za hriechy, ktoré ste spáchali a proste ho, aby ste nasledujúci deň prežili podľa jeho svätej vôle. Moje dietky, ďakujte mu za všetko.


04.07.1996 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Nesmierne, nesmierne vás milujem. Modlite sa, modlite sa za vašu farnosť. Deti, dnes vám prinášam pokoj, lásku, nádej. Nádej na život večný. Lásku medzi vami, aby ste prekvitali a boli príkladom druhým. Pokoj, pokoj aby zavládol vo vašej farnosti. Deti, vy pozeráte na tento svet z materiálneho hľadiska, ktorý vás zvádza na hriech. Deti, ale pozrite sa na tento svet z iného hľadiska. Tento svet pominie a nastane večný. Boh vás stvoril na obraz Boží a dal vám slobodnú vôľu, aby ste sa rozhodli. Boh vás nesmierne miluje. Deti, pozrite, koľko duší ide do zatratenia. Ja som veľmi smutná a moje Srdce je došľahané, dobité a veľmi krváca. Deti, čím väčší je hriešnik, tým ho viac milujem. Deti, preto sa modlite za vašu farnosť. S Bohom, moje deti, s Bohom. Amen.


04.07.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Deti, dnes vás opäť vyzývam k pokoju. Pokoj, pokoj, pokoj musí zavládnuť medzi človekom a Bohom. Dietky, ak sa nezmierite s Bohom, tak potom sa nezmierite ani medzi sebou. Ešte raz vás vyzývam k pokoju. Deti, modlite sa, aby vo vašej farnosti zavládol pokoj a jednota. Dietky, buďte jednotní vo vašej viere, ktorú vám priniesli vaši vierozvestovia - svätý Cyril a Metod, ktorého sviatok budete zajtra sláviť. Ďakujte im, že vám priniesli vieru. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie a že ste sem prišli.
     S Bohom v pokoji. S Bohom. Milujem vás.


04.07.1996 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Dnes k vám opäť zostúpil pokoj a láska. Deti ďakujem vám, že začínate chápať lásku. Láska nie je iba cit, ale to, čo vám posiela Boh. Láska je to, keď vieme milovať každého bez rozdielu pôvodu, rasy, zdravia. Som šťastná, že začínate pociťovať lásku.
     S Bohom, moje deti. S Bohom v pokoji. Amen.


04.07.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Nesmierne, nesmierne vás milujem. Modlite sa, modlite sa za vašu farnosť. Deti, ja vám dnes prinášam pokoj, lásku, nádej. Nádej na život večný. Lásku medzi vami, aby ste prekvitali a boli príkladom druhým. Pokoj, pokoj aby zavládol vo vašej farnosti. Deti, vy pozeráte na tento svet z materiálneho hľadiska, ktorý vás zvádza na hriech. Ale pozrite na tento svet z iného hľadiska. Tento svet pominie a nastane večný. Boh vás stvoril na obraz Boží a dal vám slobodnú vôľu, aby ste sa rozhodli. Boh vás nesmierne miluje. Deti, pozrite, koľko duší ide do zatratenia. Ja som veľmi smutná a moje srdce je došľahané, dobité a veľmi krváca. Deti, čím väčší je hriešnik, tým ho viac milujem. Deti, preto sa modlite za vašu farnosť.
     S Bohom, moje deti, s Bohom. Amen.


05.07.1996 - prostredníctvom Martina

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Drahé deti!
     Kto si zvykne uctievať kríž, vyprosím mu u Pána dobrú smrť a ja budem s ním. Ďakujem vám za všetko.


05.07.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé a milované deti!
     Dnes vám prinášam lásku od Boha a vášho Pána. On ma posiela, aby som vás naučila žiť v láske. Žite v láske a milujte sa, ako Boh miluje vás - bez rozdielu. S Bohom, drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


05.07.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Dnes vám prinášam od môjho Syna Ježiša Krista pokoj, lásku a nádej.
     Pokoj aby zavládol na celom svete.
     Lásku, aby ste sa navzájom milovali.
     Nádej, že i vy raz prídete do neba. Môj Otec - Boh vás, deti, nesmierne miluje. Boh sa o vás veľmi stará a bolí ho, keď vidí, ako ho ľudia urážajú. Deti, môj Otec vám dal kňazov a oni sú druhými hlásateľmi evanjelia. Viete, že ja som veľmi utrápená a bolí ma, keď vidím ako je moje Nepoškvrnené Srdce urážané. Čím väčší je hriešnik hriešny, tým ho viac a viac milujem.
     S Bohom, drahé deti, s Bohom.


06.07.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje milované dietky!
     Som nesmierne šťastná, že ste sem prišli, na svätý ruženec, ktorý ste sa modlili pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, kde je prítomný Pán Ježiš. Pán Ježiš sa veľmi raduje z vašej hojnej prítomnosti na tejto svätej omši. Deti, že ste prišli na túto svätú omšu, veľmi ste ma potešili. Moje materinské srdce sa veľmi raduje. Je dokorán otvorené pre vypočutie vašich prosieb, preto sa úplne vyžalujte vašej milujúcej Matke, ktorá je stále pri vás. Dietky moje, ja sa pozerám na vás a najlepšie viem, čo je pre vás najlepšie a veľa sa modlím za vás, aby ste sa raz dostali všetci ku mne do neba. Ďakujem vám, že ste i dnes prijali moje pozvanie a že ste tu. Dietky, všetkých vás bez rozdielu nesmierne milujem. S Bohom, drahé detičky. S Bohom, moji drahí anjeli. Amen.


06.07.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé a milované deti!
     Ja vám dnes prinášam lásku. Deti, prijímajte lásku bez zábran, ako vám ju Boh dáva. Vtedy pocítite lásku, keď ju prijmete a dokážete milovať. Ďakujem vám, že ste sem prišli. Ďakujem.
     S Bohom, drahé deti, v pokoji. Amen.


06.07.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Deti, som nesmierne šťastná, že ste sem prišli. Toto je môj najmilší sviatok, pretože ste si tu uctili Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu, kde je prítomný môj Syn Ježiš Kristus. Ale uctili ste tu i mňa, pretože Boh ma ustanovil za Matku všetkých detí. Deti, radi chodievajte na fatimské soboty. Boh vidí, ako si ho ľudia vážia, ale On takisto nezabúda na nich. Deti, Boh vás nesmierne miluje, ale On musí na vás dopustiť Boží trest, lebo je málo takých ľudí, ktorí si ho vážia. Radi sa modlite svätý ruženec a modlite sa ho srdcom. S Bohom, drahé deti, s Bohom. Amen.


07.07.1996 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám všetkým, ktorí ste prijali moje pozvanie. Moje ruky a srdce sú dokorán otvorené. Hovorím vám, dietky moje, prichádzajte ku mne a dôverujte mi, lebo moje Srdce vás vedie k Pánovi v tejto ťažkej dobe. Pán vás očakáva, teda poďte k nemu.
     Nech je vo všetkom, čo robíte, vôľa Otcova. Moje oči a moje Srdce neustále hľadia z neba na vás a sprevádzajú vás. Som tu s vami, drahé dietky, a kladiem na vás ruky plné modlitby, aby ste všetci ktorí ste tu, boli obrátení. Ďakujem vám všetkým, že ste tu.


07.07.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé a milované deti!
     Dnes vám prinášam lásku. Prichádzam sem, lebo ma posiela Boh. Zosiela vám veľa milostí, a preto ich prijímajte s otvoreným srdcom. Otvorte srdce Bohu a prijímajte to, čo vám zosiela. Prijímajte jeho lásku. Vy si často myslíte, že milujete ako Boh a viac už sa nedá. Deti, vaša láska je ako zrnko maku vo svete lásky. Preto milujte každého bez rozdielu. Rozdávajte radosť, aby každý videl, že vo vás pôsobí Boh. On si vás pretvorí a ochráni.
     S Bohom, moje deti. S Bohom v pokoji. Amen.


07.07.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Nesmierne, nesmierne som šťastná. Ďakujem vám, že ste sem prišli a že je vás tu omnoho viac. Deti, modlite sa, modlite sa, lebo cez modlitbu sú vám dávané veľké milosti. Keď sa modlite, nemodlite sa iba za seba, ale i za svojich blížnych. Deti, Boh je nesmierne šťastný a raduje sa s vami. Vy viete, že veľká láska vychádza z Boha Stvoriteľa neba i zeme. Deti, moje srdce je šťastné a posiela na zem veľa milostí. Modlite sa, modlite sa.
     S Bohom, moje drahé deti, s Bohom v pokoji. Amen.


08.07.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti,
     modlite sa navzájom, každý za druhého, pretože keď sa modlíte za blížneho a preukazujete lásku druhému, modlitba má väčšiu silu.


08.07.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé a milované deti!
     Ja, vaša Matka, dnes prichádzam, aby som vás uistila o Božej láske. Deti, Božia láska je nesmierne veľká. On vás miluje veľkou láskou. Prijímajte jeho lásku. Iba cez lásku môžete konať. Milujem vás, veľmi vás milujem.
     S Bohom, drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


08.07.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje, moje drahé deti!
     Nesmierne, nesmierne vás milujem. Deti, veľká Božia láska vychádza od Boha. Deti, nepozerajte na to, čo hovoria ľudia keď sa modlíte, ale pozrite na Božiu lásku. Deti, ja som veľmi šťastná, ale i smutná. Som šťastná, keď vidím ako sa modlíte za hriešnikov a smutná, keď vidím, koľko ľudí ide do zatratenia. Deti, ešte raz vás vyzývam, modlite sa, modlite sa. Pozrite, aká radosť vás čaká v nebi. Modlite sa, modlite sa za obrátenie hriešnikov.
     S Bohom, moje drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


09.07.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     S vďačnosťou slúžte blížnym. Neodmietajte nikomu, ak môžete, podať pomocnú ruku. Čo i len pohár vody by ste podali, Boh vás tisíc krát odmení. Modlite sa a milujte sa navzájom.


09.07.1996 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Boh má veľkú radosť, keď sa modlite za všetky deti. Veľmi je šťastný, že sa modlíte za postihnuté deti. Ďakujem vám. Veľmi je k tomu potrebná láska. Ďakujem, že nemyslíte len na seba, ale i na iných ľudí. Ďakujem Vám.
     S Bohom, drahé deti. S Bohom v pokoji.


09.07.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Nesmierne, nesmierne vás milujem. Deti, dnes som výnimočne šťastná. Ďakujem vám, že ste sa modlili za obrátenie hriešnikov. Deti, vy viete, že sa hriešnik skôr obráti ako zaťatí kresťania. Oni majú v srdciach pýchu a nenávisť. Deti, keby nebolo nenávisti, bolo by menej zla. Veď nenávisť je všetko zlo. Modlite sa, modlite sa za vašu farnosť a za celý svet.
     S Bohom, moje drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


10.07.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária mi rozprávala o budúcnosti sveta a povedala:
     Drahý anjeli,
     buďte pokorní, lebo môj odchod bude oveľa skôr, než má byť uskutočnený. Preto zostaňte pokorní a venujte sa modlitbe, pôstu a rozširovaniu posolstiev. S Bohom, moji anjeli. Amen. Milujem vás.


10.07.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Nesmierne, nesmierne som šťastná, že ste boli na svätej omši a prijali do srdca Pána Ježiša. Keď prijímate do srdca Pána Ježiša, majte v srdci lásku a radosť. Deti, je veľa tých, ktorí si ani neuvedomujú, že prijímajú živé Telo môjho Syna a majú v srdci neduh a nenávisť. Deti, modlite sa za týchto ľudí. Deti, Pán Ježiš je nesmierne, nesmierne šťastný, že prebýva vo vašom srdci. Ani si neviete predstaviť, ako veľmi vás miluje. Ani si neviete predstaviť, ako ho veľmi urážate a pľujete na jeho svätú tvár.
     S Bohom, s Bohom, moje drahé deti. Nesmierne, nesmierne vás milujem. Amen.


11.07.1996 - prostredníctvom Martina

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Moje deti!
     Od teraz až naveky, každým dňom, žite jedine Božiu vôľu svojimi životmi. Nestarajte sa, čo bude na druhý deň, prenechajte to Bohu, pretože on vie čo potrebujete. Teda nesťažujte si život. Urobte si ho jednoduchším a to môžete dosiahnuť jedine v Bohu.


11.07.1996 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Prišla k vám opäť láska. Deti, prijímajte lásku s otvoreným srdcom. Naplňte svoje srdcia láskou. Modlite sa. Deti, modlite sa, aby neprišlo to, čo Boh zosiela na zem. I keď sa to nedá odvrátiť, dá sa to zmierniť. A zmiernite to iba modlitbou a pôstom. Keď pracujete, obetujte túto prácu za nejakého človeka, alebo na nejaký úmysel. Pretože i práca je modlitba. Keď ráno vstanete, obetujte celý deň na nejaký úmysel. Nech sa Boh stane životom vášhodňa a života. Nech sa stane svetlom v tme vášho srdca. Deti, prosím, obmedzujte vaše slová a skutky, ktoré urážajú Boha. On vás veľmi miluje a vy ho urážate. Prosím. Milujem vás.
     S Bohom, drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


11.07.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé a nesmierne milované deti!
     Deti, som nesmierne šťastná, že ste prišli na moje večeradlo. Deti, Boh vás nesmierne miluje. On chce pre vás iba to najlepšie. Boh sa s vami raduje. Veď Pán Ježiš povedal: "Keď sa radujete tu na zemi, i v nebi sa radujú a plesajú všetci svätí." Radujte sa a preto plesajte. Rozdávajte radosť, lásku - lásku - lásku! Deti, ani si neuvedomujete, aký je dôležitý pôst a modlitba. Pôst a modlitba sú najväčšou zbraňou proti satanovi. Deti, pôstom a modlitbou zachraňujete duše, ktoré ešte nepoznali Božiu dobrotu a lásku. Deti, ešte raz vás pozývam k pôstu a modlitbe. Boh vám pripravil večný príbytok u svojho Syna Ježiša Krista.
     Moje drahé deti, buďte jednotné, ako je jednotný Otec, Syn a Duch Svätý. Buďte pokorní, ako som i ja pokorná, iba tak dosiahnete pokoj a jednotu. Boh, váš otec, vám chce zjaviť veľké veci. Deti preto potrebujete pokoj, pokoj. Ja som prišla na zem, aby som vám v tom pomohla. Deti, ani si neuvedomujete, ako vás milujem. S Bohom, moje drahé deti, s Bohom. Nesmierne, nesmierne vás milujem. Amen.


11.07.1996 - prostredníctvom Jozefa

Drahé deti!
     Naučte sa byť pokorné a poslušné, lebo váš Otec vás miluje. Bez pokory a bez poslušnosti sa dostanete do zatratenia. Modlite sa svätý ruženec, pretože to je najsilnejšia modlitba.
     S Bohom, drahé detičky. Ďakujem vám, že ste sem prišli.


12.07.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Deti, ďakujem vám, že sa viete obetovať a prišli ste sem napriek nepriaznivému počasiu. Deti, prichádzam, aby som vám zvestovala, že Pán je smutný. Smutný je, lebo svet sa rúti do záhuby. Deti, modlite sa. Iba modlitba dokáže zmierniť trest Boží, iba modlitba a pôst. Milujem vás. Modlite sa, aby ste neprišli do záhuby.
     S Bohom, drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


12.07.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Ja vás nesmierne, nesmierne milujem. Som veľmi šťastná, že ste sa prišli pokloniť môjmu Synovi, Ježišovi Kristovi. Deti, pomáhajte svojím blížnym. Podajte všetkým blížnym pomocnú ruku. Majte srdce otvorené pre svojho suseda a nemajte v ňom nenávisť a zlo. Deti, moje srdce je dokorán otvorené a rozdáva lásku a modlí sa za všetkých ľudí. Je málo tých, ktorí chcú cítiť moju materinskú lásku a málo ľudí, ktorí chcú počuť, ako sa za nich modlím. Deti, je veľmi málo ľudí, ktorí si ctia moje Srdce. Pre nich je moje Srdce došľahané a dobité. Deti, Boh zošle na vás veľké, veľké trápenie.
     Deti, ja sa modlím, aby to Boh neposlal teraz. Pomôžte mi, prosím vás. Boh Ježiš Kristus a ja vás nesmierne, nesmierne milujeme.
     S Bohom, moje drahé deti, s Bohom. Amen.


13.07.1996 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Veľmi som sa potešila, keď ste sem kráčali. Toto posolstvo pre rodiny je posledné. Moje deti, hovorím vám, postupujte vo všetkom tak, ako vás učím a vediem k Pánovi. Vy sa musíte naučiť žiť vôľu Boha, iba vtedy budete mať pokoj. Teda žite vôľu Otcovu. Majte dokorán otvorené vaše vedomie, aby ste boli vo všetkom pripravení. Modlitba nech zavládne medzi vami, vo vás, a na tomto mieste, aby vás naplnila pokojom. Vždy ma očakávajte v modlitbách, keď budem prichádzať, preto že ja vašu modlitbu vyslyším. Koniec rozprávania, toto je miesto modlitby.
     S Bohom, drahé dietky, s Bohom v pokoji. Amen.


13.07.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Nesmierne a nesmierne som šťastná a nesmierne a nesmierne vás milujem. Deti, prinášam vám dnes pokoj, lásku a hlavne Boha. Deti, neprišli ste sem iba tak. Váš Boh Otec vás nesmierne, nesmierne miluje a podáva vám lásku. Deti, nie je to láska iba dvoch ľudí, ktorí sa majú radi, ale láska, ktorá je nekonečná a veľmi milosrdná. Modlite sa, modlite sa deti, Boh vaše modlitby a prosby vyslyší. Deti, modlite sa a proste, iba tak dostanete o čo prosíte a modlíte sa. Žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, Amen.
     S Bohom, moje drahé deti, s Bohom v pokoji.


14.07.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Požehnávam vás pokojom, aby ste všetci, ktorí ste tu, boli zdrojom pokoja a šírili ho ďalej. Ja vás v mene Pána povolávam k pokoju. Panna Mária požehnala nás tu prítomných a celú farnosť a potom som sa s Panna Mária modlil za úrodu.
     S Bohom, drahé dietky, s Bohom v pokoji. Amen.


18.07.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Dnes by som vám chcela povedať: Deti, ja vám znovu prinášam od môjho Syna lásku. Modlite sa, aby vo vás prebývala láska, tak ako prebýva v Božom Synovi. Dietky moje, veľmi sa modlite, aby Pán nezoslal hrôzu, ktorá na vás z celého sveta dolieha. Modlite sa aj za jednotu viery vo vašej farnosti. Ďakujem Pánovi, že ma poslal do tejto farnosti, ktorú mám nesmierne rada, aby som si uchránila svoje milované detičky od všetkého zla na tomto svete. Dietky, prosím, veľmi sa modlite aj za terajšiu mládež, aby sa zmenila. Prosím, veľmi ma to trápi keď vidím, koľkí ľudia idú do zatratenia a to iba kvôli tomu, že nechcú počúvať Pána Boha a nechcú sa dať ním riadiť.
     S Bohom, detičky moje. S Bohom.


18.07.1996 - prostredníctvom Jozefa

Drahé dieťa, deti moje, deti Božie.
     Deti, modlite sa, modlite sa. Modlite sa, aby neprišla krutá, veľmi krutá vojna, ale aby prišla slabšia. Vojne sa už nedá zabrániť. Detičky, ja budem držať nad Dechticami svoj ochranný plášť, pretože vás milujem.
     S Bohom, drahé detičky, s Bohom v pokoji. S Bohom.


18.07.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé dieťa!
     Dnes vám prinášam toto posolstvo, aby ste ho prijali a rozdávali druhým. Prijmite ho s láskou a ochotou voči Bohu. Deti, pozrite, pozrite do vášho srdca a hlboko sa nad nim zamyslite. Pozrite, koľko špiny a zla v ňom prekvitá. Deti, vy chcete, aby sa vaša farnosť obrátila, ale najskôr budete musieť odstrániť všetko zlo z vášho srdca. Vy chcete, aby vo vašej farnosti zavládol pokoj a láska. Deti, pozrite na moje Srdce, ako veľmi krváca; pozrite na moje ruky, nohy, aké sú došľahané a dopľuvané; a na moju svätú tvár, aká je dopľuvaná pre vaše hriechy.
     Deti, pomáhajte svojim blížnym. Odstráňte všetku nenávisť, ktorá k vám preniká. Veď nenávisť je všetko zlo na zemi. Deti, Boh vám podáva pomocnú ruku. On vie, čo je pre vás najlepšie. Obetujte mu svoju prácu, starosti, slabosti a iné drobnosti. Keď si neodpočiniete tu na zemi, nebojte sa, ja vám už chystám večný pokoj v nebi. Nebojte sa, keď ste unavení, ale modlite sa a pracujte a obetujte to Pánu Bohu. On vám vtedy veľmi pomáha.
     S Bohom, moje drahé dieťa. S Bohom, moje drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


19.07.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária mi rozprávala o budúcnosti sveta. Jednu časť môžem povedať ľuďom.
     Drahé deti,
     svet nepozná mier. Preto zintenzívnite modlitbu za mier. Ten dosiahnete túžbou po Bohu. Stretnutie s ním dosiahnete cez modlitbu. Kresťania nesmú očakávať pohromu, lebo nádej a istotu majú v Ježišovi Kristovi. Preto neočakávajte pohromu, ale žite pre mier, lebo kto očakáva pohromu, už jej z polovice prepadol. Dietky, vy ste povolané šíriť mier. Staňte sa ohlasovateľmi mieru, a šírte ho ďalej.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


20.07.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária mi rozprávala o budúcnosti seta a odkázala všetkým.
     Drahé deti!
     Keď sa modlíte za pokoj, najprv sa modlite, aby ste ho mali vo vašich srdciach. Potom vo vašej rodine a potom sa modlite, aby bol medzi národmi. Pretože polovičná je vaša modlitba, ak nemáte pokoj vo vašom srdci.
     Pýtal som sa: Panna Mária, čo by si si priala od našej farnosti?
     Panna Mária: Aby sa celá stretávala aspoň 1x do týždňa v kostole a to vo štvrtok, i na mojom stretnutí.
     S Bohom, moji anjeli, s Bohom v pokoji. Amen.


21.07.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti,
     ja vás vždy požehnávam a napĺňam pokojom vaše príbytky, aby ste ho rozdávali okolo seba.
     S Bohom, drahé dietky, s Bohom v pokoji. Amen.


23.07.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Odpúšťajte a milujte sa navzájom. Odpúšťajte všetkým, ktorí na vás zle hovoria. Zmierte sa s hnevníkmi. Prijímajte všetkých okolo seba. Nebuďte uzavretí k ľuďom, ktorí vás osočujú. Majte v srdci radosť, a prihovárajte sa všetkým ľuďom okolo seba. Ukážte im dobrý príklad, aby videli, že vás vediem ja.
     Panna Mária mi rozprávala o budúcnosti sveta a modlili sme sa za chorých zvláštnu modlitbu.


23.07.1996 - prostredníctvom Jozefa

Drahé, drahé, milované dietky!
     Prosím vás, ja, milujúca Matka, nezabávajte sa a nerozptyľujte sa cez svätý ruženec tým, čo sa deje vonku, pretože Pán Ježiš trpel pre vás veľké muky. Modlite sa poriadne.
     S Bohom, drahé, veľmi drahé detičky. S Bohom v pokoji, s Bohom. Milujem vás, veľmi vás milujem. Amen.


24.07.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé a milované deti!
     Deti, ďakujem vám, že ste sem prišli. Modlite sa deti, aby ste prijali Božie tajomstvo Ducha, aby ste ho prijali do srdca. Deti, prijímajte to, čo vám Boh zosiela. Prijímajte tajomstvo Ducha. Toto tajomstvo spočíva v siedmych daroch Ducha Svätého. V dare múdrosti, rozumu, rady, sily, Božej lásky, poznania, nábožnosti a v iných daroch, ktoré vám Duch Svätý zosiela. Deti, prijímajte ich s láskou, prijímajte ich do srdca. Deti, neodmietajte Boha, On vás veľmi miluje. S Bohom, moje drahé a milované deti. S Bohom v pokoji. Amen.


24.07.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Nesmierne, nesmierne vás milujem. Deti, som veľmi šťastná, že držíte pôst a zachraňujete duše. Deti, zachránite ich iba pôstom a modlitbou. Deti, každý váš zlý skutok je akoby tŕň do môjho srdca.
     S Bohom, moje drahé deti, s Bohom v pokoji. Amen.


25.07.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Nesmierne, nesmierne vás milujem a preto vám dnes dávam duchovné posolstvo. Je čas žatvy. Zhromaždite zdravé zrno do sýpky a odovzdajte Bohu vďaku, nech vám môže namerať podľa zásluhy. Odovzdajte mu svoje starosti, lebo On je Otec plný lásky.
     Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Vaša úroda bude veľká ako sa ukazovalo, ale Boh vám dá, čo si zaslúžite. On vám dá nejaký čas, aby ste obilie pozbierali a dali do svojich domovov. Pretože bude mokré, budete ho musieť sušiť a tak niečo sa znehodnotí a zhnije. Tak je to aj s vašimi srdciami. Zhnijú a už nemôžu ďalej klíčiť. Ale príde čoskoro Pán a pozbiera žatvu z vašich sŕdc. Zlé obilie nechá a dobré uschová do svojho príbytku. Deti, modlite sa za žatvu, ale myslite na žatvu Pánovu. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom, moje drahé deti, s Bohom v pokoji. Amen.


25.07.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Som Vaša Matka a preto prichádzam, aby som vás naučila žiť v láske. Deti, Boh vás nesmierne miluje a vy ho odmietate. On vás zahŕňa veľkou láskou a vy sa mu odmeňujete pľuvancami na tvári. Keďže On vás veľmi miluje, nechce vás stratiť. My sa všetci modlíme, aby ste prijali lásku, ale naše modlitby už nestačia. Vy sa čím ďalej tým viac od neho vzďaľujete. Modlite sa, aby vás prenikol Boží lúč lásky. Milujem Vás, drahé deti. Milujem. Veľmi vás milujem.
     Zbohom, moje drahé a milované deti. Zbohom v pokoji. Amen.


26.07.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé a milované deti!
     Som šťastná, že ste sem prišli. Deti, ďakujeme vám, že ste si robili krížovú cestu, pretože si v nej pripomínate utrpenie vášho najmilšieho Pána Ježiša Krista. Deti, Boh je veľmi s vami spokojný, keď sa modlíte. Preto modlite sa, aby ste urobili Bohu radosť a zachraňovali duše. Ďakujeme vám, že nás milujete. S Bohom, drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


27.07.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     V tento čas veľmi pracujete. Preto menej pracujte a viac sa modlite, pretože vám kolobeh práce zahubí vašu dušu a pokoj v srdci. Ak chcete mať v srdci stály pokoj, tak menej rozprávajte a viac sa modlite. Pretože ako sa môžete modliť za pokoj druhých, keď ho vy nemáte v srdci?
     S Bohom, drahé dietky, s Bohom v pokoji. Amen.


27.07.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé a milované deti!
     Deti, ďakujem vám, že ste sem prišli, aby ste oslávili Najvyššieho Pána. Deti, Boh ma dnes posiela, lebo má veľkú radosť, že prichádzate s očakávaním a túžbou. Túžbou nie po zázraku, ale po modlitbe. Som šťastná, že ste tu.
     S Bohom, moje drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.
     Milujem vás, veľmi vás milujem.


28.07.1996 - prostredníctvom Jozefa

Moje, drahé dietky!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Deti, modlitbu dajte na prvé miesto a až potom zábavu. S Bohom, drahé detičky.
     Milujem, milujem, veľmi vás milujem.


30.07.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Dnes láska Božia vám zosiela duchovný pokrm. Deti, Boh je nesmierne šťastný, že ho prichádzate oslavovať. Oslavovať modlitbou jeho veľké meno, skutky a lásku k vám. Deti, viete si predstaviť, ako veľmi vás Boh miluje? Asi nie! Pretože jeho lásku si nedokáže predstaviť žiaden pozemský človek. A keďže si neviete predstaviť jeho lásku, iba lásku tu, tak aká bude veľká jeho láska? Deti, Boh vás nesmierne miluje. Miluje vás, veľmi vás miluje. S Bohom, moje drahé, moje drahé a milované deti. Amen.
     S Bohom v pokoji.


31.07.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje milované deti!
     Dnes ma Pán celého vesmíru posiela, aby som vám od neho priniesla VIERU, NÁDEJ a LÁSKU.
     VIERU - že vám Pán vždy pomôže.
     NÁDEJ - že sa raz všetci dostanete do neba a uvidíte Hospodina z tváre do tváre.
     LÁSKU - aby ste sa vedeli navzájom milovať.
     Dietky, prijmite od vášho Spasiteľa Ježiša Krista tieto tri dary, ktoré vám On zo svojej veľkej lásky dáva. Deti, veľmi sa modlite za jednotu vašej farnosti, lebo satan sa snaží o jej rozbitie. Ešte raz vás prosím, veľmi sa modlite, modlite sa, modlite. Ja čakám na vaše modlitby.
     S Bohom, moje milované detičky. S Bohom.