Nedeľné sv. omše

01.06.2000 - prostredníctvom Lucie

Moje milované deti!
     Deti, opäť som prišla do chrámu Božieho, lebo vám chcem oznámiť toto posolstvo: V dnešný deň svätá Cirkev slávi sviatok Nanebovstúpenie Pána. Tešte sa z tohto dňa. Tento deň je veľký a preto zabudnite na svoje problémy. Keď máte i vo svojej rodine nejakú slávnosť, snažíte sa nemyslieť na svoje problémy. Snažíte sa svoje myšlienky upriamiť na slávnosť, ktorá vo vašej rodine prebieha. Chcem vám preto povedať, aby ste dnes zahodili za seba všetky svoje problémy a snažte sa svoju myseľ upriamiť na udalosti, ktoré prežívate v dnešný deň. Uvedomte si a snažte sa hlboko prežívať tú veľkú skutočnosť, že dnes Ježiš vstúpil do neba k svojmu Otcovi. Z dnešného dňa sa radujte, lebo Ježiš vystúpil do neba ako váš predobraz. I vám zo svojej veľkej lásky daroval veľkú nádej, že raz tiež vojdete do večnej slávy. Usilujte sa žiť tak, aby ste boli hodní naveky žiť s Nebeským Otcom.
     Ďakujem vám, deti moje, že ste počuli moje volanie.


04.06.2000 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Ďakujem vám za všetko čo pre mňa robíte. Mám z toho veľkú radosť. Deti, ak chcete, aby všetky vaše skutky, ktoré vykonávate počas celého dňa, mi spôsobovali radosť, pozývam vás k tomu, aby ste všetko robili v prítomnosti Božej. Nech každý váš skutok je preniknutý vašou láskou k Bohu. Uvedomte si, deti, že vždy na vás hľadia milujúce oči vášho Nebeského Otca. Neustále si to uvedomujte a všetko sa vám bude robiť ľahšie a budete mať z toho radosť.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste i dnes počuli moje volanie.


08.06.2000 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Dnes ma Boh poslal, aby som vám povedala: O niekoľko dní bude svätá Cirkev sláviť sviatok zoslania Ducha Svätého. Chcem, aby ste sa na tento sviatok starostlivo pripravili. Modlite sa deviatnik k Duchu Svätému. Každý deň proste Pána Ježiša, aby vás obdaroval darmi svojho Svätého Ducha. Pána Ježiša vo svojich modlitbách prosíte o udelenie jeho rozličných darov iba pred sviatkom zoslania Ducha Svätého. Chcem vám povedať, aby ste vo svojich modlitbách prosili Pána Ježiša o zoslanie jeho Ducha Svätého častejšie. Nezabúdajte na dary Ducha Svätého, otvorte im svoje srdcia, Ježiš vám ich zošle, aby vo vás pôsobili. Nechajte sa nimi preniknúť, dovoľte, aby vás Duch Svätý vo všetkom viedol. Keď vo svojom živote budete mať vykonať dôležitú vec, vždy najprv proste Ducha Svätého, aby vás osvietil svojím pravým svetlom, aby ste vedeli, čo máte v danej situácii robiť. Ak sa necháte viesť Duchom Svätým, vaše rozhodnutie v akejkoľvek veci bude správne.
     Ďakujem vám, že ste opäť počuli moje volanie.


15.06.2000 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, v dnešný deň opäť prichádzam do domu modlitby, lebo vám chcem povedať toto posolstvo: Deti, zas a zas vám hovorím, aby ste radi chodievali do Božieho chrámu. Nech sa pre vás stane miestom, kde budete chodiť počas radostných i smutných chvíľ svojho života. Ak budete z niečoho šťastní, choďte do Božieho chrámu, kľaknite si pred Ježiša prítomného vo Sviatosti Oltárnej a úplne si pred ním otvorte svoje srdce. Bez najmenšieho váhania mu povedzte o radosti, ktorú v srdci cítite z prežitej udalosti. Ak vás zastihne trápenie i vtedy hľadajte pomoc a útechu v Božom chráme u Ježiša. Ak budete z niečoho smutní a utrápení, obráťte sa na Ježiša, so všetkým sa mu zdôverte. On vás s láskou vypočuje, On je najlepší lekár utrápených sŕdc a duší. Odovzdajte sa mu. Ak budete s ním, budete vždy šťastní. Dovoľte Ježišovi, aby sa stal vašim priateľom. Mnohí ľudia majú svojich priateľov a jeden o druhom navzájom o sebe všetko vedia. Nech sa takým priateľom pre vás stane Ježiš. Dovoľte mu, aby vám mohol preukázať, že On chce byť vaším najlepším a najdôvernejším priateľom. Ježiš vás nikdy nezradí a neopustí, bude s vami v každom okamihu vášho života.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


22.06.2000 - prostredníctvom Lucie

Moje dietky!
     Deti, opäť prichádzam do tohto Božieho chrámu, aby som vám povedala: Dnes znova nastal deň, v ktorom svätá Cirkev slávi sviatok Tela a Krvi Pána Ježiša. Chcem vám povedať, aby ste sa snažili hlbšie prežívať toto veľké tajomstvo. Znova vám opakujem, aby ste s úprimnou radosťou prichádzali do Božieho chrámu. Rady chodievajte za vašim Pánom, ktorý vás čaká skrytý v Oltárnej Sviatosti. Povedzte mu úplne všetko, čo máte na srdci, on vás určite pochopí, nech je to čokoľvek. On vás má veľmi rád. Preto pred svojou smrťou na kríži ustanovil Sviatosť Oltárnu, aby mohol s vami zostať navždy. Na neho sa môžete vždy spoľahnúť. Rady a častejšie pristupujte k sviatosti zmierenia s Bohom, aby ste boli čistého srdca a mohli ste požívať Telo Pána Ježiša. Rady pristupujte na Pánovu hostinu, na ktorej sa vám dáva On sám za pokrm. Majte zo svätého prijímania radosť, že ste sa v ňom mohli stretnúť s Ježišom. Zo svätého prijímania načerpajte potrebnú silu, aby ste dokázali kráčať často tŕnistou cestou každodenného života. Pán je s vami a vo všetkom vám i so mnou pomáha. Milujeme vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


29.06.2000 - prostredníctvom Lucie

Moje milované deti!
     Deti, dnes prichádzam na toto miesto modlitby, lebo vám chcem povedať: Deti, zajtra budete sláviť sviatok Božského srdca Ježišovho. V tomto sviatku je vyzdvihnuté veľké tajomstvo Ježišovej lásky k ľuďom. Ježiš vás všetkých nesmierne miluje. Nezabúdajte, že ho Boh poslal na svet, aby vás zachránil. Boh už vtedy vedel, čo jeho milovaného Syna čaká a predsa ho daroval svetu ako záchrancu. Ježiš skusoval utrpenie hneď od začiatku svojho života a po celý život. Všetko prijal a podstúpil z lásky za celý svet. Vedel, že na kríži zomrie, ale aby mohol byť s vami naveky, pred svojou smrťou ustanovil Sviatosť Oltárnu, kde je prítomný pod spôsobom chleba. Znovu vám hovorím, aby ste rady chodili do Božieho chrámu navštíviť Ježiša. Keď má človek priateľa, na ktorého sa môže so všetkým obrátiť a rozumejú si navzájom, veľmi radi sa navštevujú a cítia sa šťastní, keď sú aspoň chvíľočku spolu. Chcem vám povedať, aby ste si vytvorili úprimnejší vzťah s Ježišom. On na vás čaká. Choďte za ním a porozprávajte sa s ním. Bude veľmi šťastný, ak mu poviete, že by ste chceli byť jeho priateľmi. Má vás veľmi rád, veď pre vás si nechal prebodnúť Srdce. Jeho Srdce je pre vás stále otvorené. Môžete mu do neho vložiť všetko, čo vás trápi. Odovzdajte všetko do jeho Srdca a On sa o všetko s láskou postará. Jeho Srdce je plné lásky. Ježiš vám chce darovať svoju lásku, chce vám ňou zaplaviť vaše srdcia, preto ich dokorán otvorte. Prijmite od neho lásku do svojich sŕdc. Dovoľte, aby vás prenikla a pôsobila vo vás. Božia láska je veľká a nekonečná. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.