Nedeľné sv. omše

15.10.2006 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Prichádzam dnes k vám s veľkou láskou v srdci a prosím Ježiša, aby Jeho žehnajúca ruka bola neustále s vami. Deti, to, že môžem prichádzať medzi vás, je vďaka jeho veľkej láske. Deti, nezatvárajte svoje oči pred Ježišom, nezatvárajte svoje uši pred jeho slovom, nezatvárajte svoje srdcia pred Bohom, vaším Otcom a Duchom Svätým. Deti, pozývam vás, aby vaše životy boli odrazom našej lásky vo vás, aby táto láska pretvárala srdcia ľudí, s ktorými sa stretáte. K tomu vás Ježiš žehná. Boh Otec vám dáva mnoho milostí, aby vaše poslanie bolo plodné. Preto prichádzajte ku nám čo najčastejšie, aby ste v našich srdciach načerpali silu.
     Deti, milujeme vás. Ponáram vás všetky do lásky Ježišovho a môjho Srdca.