Nedeľné sv. omše

05.02.1998 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Som tak šťastná, keď vám mám priniesť posolstvo, ale aj plná lásky, pokoja a nádeje, že raz všetci prijmete úplne do svojho života moje posolstvá, ktoré vám pomáhajú, aby ste boli plné lásky, pokoja a slobody. Dnes vás chcem pozvať, aby ste vôkol seba rozdávali nádej. Darujte úprimný rozhovor tomu, s ktorým sa stretnete a dodajte mu nádej. Potešte ho malým darom - zväzkom modlitieb, a podarujte mu ho ako kvietok s prísľubom, že sa budete za neho modliť. V tom vám budem pomáhať.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


08.02.1998 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Chcem vás predovšetkým uistiť, že starostlivo sledujem vaše kroky, a sprevádzam vás všade, kde sa nachádzate. Dnes vám chcem povedať, aby ste i dnes s naliehavosťou a zodpovednosťou prijali toto posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam.
     Moje Srdce je až po okraj naplnené radosťou, keď vás vidím kľačať pred mojím Synom vo Sviatosti oltárnej. On je pre vás láskou, nádejou a spásou, preto dovoľte mu vo vás prebývať. On vždy chce mať vo vás príbytok. Dovoľte mu vstúpiť, lebo On je živý Pán slávy. Deti, vždy, keď budete mať starosti a budete v neistote, pevne sa držte môjho Syna. On vás vedie na lodi lásky, nádeje a spásy.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


12.02.1998 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     I dnes som prišla, aby som vám priniesla posolstvo, ktoré vám pomôže, aby vaše skutky neboli prázdne. Deti, každé srdce chápe, že musí milovať, aby bolo milované. Iba ten dosiahne pokoj a radosť, ak nájde pravú lásku. Mnohí hľadajú lásku, ale nedokážu ju nájsť, pretože sú ďaleko od Ježiša. Aj skutky sú prázdne, pretože v domnienke si myslia, že vlastnia pravú lásku. Ja som sem prišla, aby som vás neustále povzbudzovala k tomu, že lásku objavíte v Ježišovi, ktorý je vo všetkých ľuďoch. Preto, deti, proste Ježiša vo Sviatosti oltárnej pri každej svätej omši za všetkých ľudí, s ktorými sa stretnete, aby sa v nich prebudila láska, a tak urobíte radosť Ježišovi, ktorý je jediný zdroj živej a pravej lásky. Bez lásky Ježiša niet radosti, pokoja a ani života.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


17.02.1998 - prostredníctvom Martina

Anjel môj!
     Odkáž všetkým prítomným, že ich srdečne pozdravujem a ďakujem im za modlitby. Chcem povedať všetkým mojim deťom, že ak sa budú utiekať ku mne a budú sa modliť svätý ruženec s dôverou, vyslyším ich prosby. Stane sa tak, ak to bude Božia vôľa.


19.02.1998 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste sa snažili vyplniť posolstvo, ktoré som vám dala minulý štvrtok. Deti, ako slnko, ktoré žiari horúcimi lúčmi na zem a odháňa všetok chlad, tak vy sa modlite za to, aby láska premenila ľudské srdcia na jar života. Preto sa modlite za obrátenie hriešnikov.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie


26.02.1998 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ďakujem vám za všetky modlitby, ktoré ste sa modlili. Chcem vás dnes pozvať, aby ste činili pokánie. Deti, ak vidíte, že váš brat či sestra má ťažký kríž a veľké utrpenie, neváhajte a pomôžte im niesť kríž. Ak stretnete toho, ktorý má tvár samy pot a slzy, zoberte ručník a poutierajte mu tvár. A ak uvidíte, že niekto má v duši žiaľ a smútok, potešte ho a zdvihnite ho zo zeme. Deti, prinášajte obete a pôsty za všetkých vôkol vás a budete hojiť rany svojich blížnych. Veď, deti, všetko čo robíte blížnemu, urobíte i Ježišovi.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


27.02.1998 - prostredníctvom Lucie

Deti,
     dnes vás chcem pozvať na modlitbu. Chcem, aby ste si cez modlitbu pripravili svoje srdcia na rozjímanie o utrpení Pána Ježiša. Cez Veľkú noc sa Ježiš za vás obetoval, a to smrťou na kríži, aby vás svojou krvou, vyliatou za vás, spasil. Boží Syn, Syn veľmi milovaný Nebeským Otcom, však nezomrel naveky, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. Tak ako bol od Nebeského Otca poslaný na tento svet, aby vás položením svojho života vykúpil, tak sa potom po svojom slávnom zmŕtvychvstaní vrátil späť do neba k svojmu Nebeskému Otcovi a zasadol po jeho pravici.
     Deti, teraz cez pôstne obdobie vás svätá Cirkev vyzýva, aby ste robili pokánie. Pokánie môžete robiť tiež tým, že s láskou pomôžete všetkým ľuďom, ktorí vás požiadajú o pomoc. Buďte ochotní pomôcť všetkým ľuďom, ktorí vašu pomoc potrebujú.
     Deti, ešte raz vám hovorím, modlite sa, aby bolo vaše srdce schopné radovať sa z Veľkej noci - z najväčšieho sviatku v celej svätej Cirkvi. Modlite sa a robte pokánie.


28.02.1998 - prostredníctvom Lucie

Deti moje milované,
     svoje srdcia máte zastreté hriechmi. Hriechmi, ktoré ste spáchali, lebo ste ľahostajní voči Pánovým príkazom. Pretože o určitý čas bude prvý piatok v mesiaci, pozývam vás na svätú spoveď. Na svätú spoveď k nasledujúcemu prvému piatku v mesiaci pozývam všetkých, teda i tých, ktorý na ňu pravidelne nechodia. Prijmite s láskou toto moje dnešné pozvanie. Zúčastnite sa vo veľkej miere na svätej spovedi. Urobte Nebeskému Otcovi radosť a choďte ho prostredníctvom svätej spovede poprosiť o odpustenie všetkých svojich pokleskov. Váš Nebeský Otec vám všetky vaše poklesky odpustí, lebo bude šťastný, že túžite jeho drahého Syna prijať do svojich čistých sŕdc. Zároveň chcem, aby ste sa po svätej spovedi, keď už budete od všetkých hriechov oslobodení a vaše srdcia budú žiariť čistotou a úprimnosťou, zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Taktiež chcem, aby ste mi po zasvätení sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu svoje čisté srdcia darovali, aby som si v nich mohla urobiť svoju záhradku, do ktorej zasejem semená ruží - čností a budem sa o ne každým jedným dňom pomocou svojej nehasnúcej lásky starať, kým si ich úplne neosvojíte a dovolíte im prebývať vo vás.