Nedeľné sv. omše

02.03.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Dnes chce vaša milujúca Matka prehovoriť ku všetkým svojím drahým deťom týmto posolstvom o modlitbe:
     Deti, už mnoho krát som vám hovorila, aby ste sa modlili srdcom, ale vy sa stále modlíte iba ústami a preto znovu vás vyzývam, aby ste sa modlili srdcom. Deti, ak si nájdete čas na modlitbu, tak prv než sa ju začnete modliť si rozmyslite, či máte dostatok síl na modlitbu srdca. Ak sa na modlitbu srdca necítite a máte sa ju modliť ústami, tak to radšej vykonajte nejakú osožnejšiu prácu, ako je modlitba modlená ústami. Nie že by Nebeský Otec nemal radosť aj z takejto vašej modlitby, ale viac ho poteší, keď urobíte nejaký iný dobrý skutok.
     Deti, tak ako lúčne kvety nemôžu jestvovať bez lúčov slnka, aby sa rozvili a boli krásne, tak ani vaša duša nemôže jestvovať bez modlitby - modlitby srdca. Cez modlitbu srdca sa duchovne vaša duša rozvíja v kráse. Taktiež cez modlitbu srdca vniká do vašej bytosti pokoj, ktorý tak veľmi potrebujete. Deti, proste Pána Ježiša o pokoj, aby vám ho zoslal z neba. Deti, ak už budete vo svojej bytosti vlastniť pokoj, tak potom ho rozdávajte všade okolo seba. Deti, pretože moje pozvania sú omnoho silnejšie ako výzvy, tak preto vás pozývam na modlitbu srdca. Prostredníctvom modlitby srdca zistíte, aké veľké dobrodenia vám Pán Ježiš spolu s Nebeským Otcom každý deň preukazujú. Milujem vás, nesmierne vás milujem, moje drahé detičky. Zamyslite sa, moji drahí anjeli, nad týmito mojimi slovami.
     Panna Mária si želala, aby sme sa chytili za ruky a povedala mi: Pane Ježišu, tak ako si Ty v jedno spojený so svojím Nebeským Otcom, tak spoj v jedno aj tieto moje drahé detičky, aby žili v jednote a bratskej láske.


03.03.1997 - prostredníctvom Simony

Moji drahí anjeli!
     Milujem vás. Deti, milujem vás a dôverujem vám. Ďakujem ti, drahé dieťa, že si mi odovzdala všetky moje deti. Dieťa, môj materinský plášť je taký veľký a moje deti sa mi nechcú odovzdať. Nedôverujú nám. Deti, prosím dôverujte nám. Deti, ja som vaša milujúca Matka a Matka celého ľudstva. A ako Matka vás každého osobne milujem. Prosím dôverujte nám. Deti, Boh od vás chce dôveru. Srdce môjho Syna je celé zaliate krvou, keď vidí, akú máte nespokojnosť a nedôveru v srdci. Deti, prosím, majte v srdci lásku a dôverujte Bohu. Tak nesmierne vás, deti, milujeme a vy sa nám za to odplácate urážkami a nedôverou.


05.03.1997 - prostredníctvom Simony

Moje milované deti!
     Modlite sa. Veľa sa modlite a robte pokánie. Pre túto dobu je veľmi dôležitá modlitba a pokánie. Modlitba srdca ako som vás už veľakrát prosila.
     Milujem vás. Veľmi vás milujem.


06.03.1997 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Dnes ma Pán poslal, aby som vám v jeho mene dala toto posolstvo: Boh je dobrý Otec, miluje vás a preto vás chce doviesť na pravú cestu života. Deti, modlite sa. Modlite sa srdcom. Otvorte Pánovi svoje srdce a prijímajte ho. Boh je natoľko milosrdný, že vám nedá zahynúť. Pán bol pribitý na dreve kríža i znášal muky za vás a napokon zvíťazil. Modlite sa, deti moje. Ja vás vyzývam, deti.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


07.03.1997 - prostredníctvom Martina

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Drahé deti!
     Dnes chcem poprosiť skupinu, aby odprosovala Božie milosrdenstvo za hriechy sveta a modlili sa za obrátenie hriešnikov, aby začali činiť pokánie.


09.03.1997 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti,
     ďakujem vám všetkým, že ste sem prišli a dovolili ste svojmu srdcu, aby počulo moje pozvanie. Deti moje, ako slnko dá rozkvitnúť stromom, tak vy dovoľte milosti Božej, aby rozkvitli vaše srdcia. Žehnám vás a pozývam vás, aby ste svietili tam, kde je tma, aby ste rozdávali lásku, kde jej niet a šírili pokoj, kde je nepokoj.
     Milujem vás, ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


10.03.1997 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti! Dnes prichádzam, aby som vám zvestovala, že Pán, váš Boh, je veľmi šťastný, pretože sa konečne začínate modliť srdcom. Je šťastný, že sa mu odovzdávate a dôverujete mu. Deti, ako On otvára srdce pre vás, tak vy otvorte srdce pre neho. Ako On prijíma vaše prosby, tak vy prijímajte Božie milosti. S akou nesmierne veľkou láskou vás On miluje, s takou veľkou odovzdanosťou plňte jeho vôľu. Deti, Boh vás nesmierne miluje. My všetci vás veľmi milujeme. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


12.03.1997 - prostredníctvom Simony

Moje deti!
     Ako vaša Matka vás milujem. Milujem vás ako Matka všetkých. Deti, prosím nezaťažujte sa pozemskými hodnotami. Prosím, zatvorte srdce pred prílišným materializmom a zlobou tohto sveta. Zatvorte srdce pred hodnotami pozemskými, ktoré nie sú trváce a otvorte svoje srdce hodnotám nebeským. Boh je váš Otec a nesmierne vás miluje. Ja som vaša Matka, som Matka celého ľudstva. Milujeme vás.


13.03.1997 - prostredníctvom Márie

Drahé deti!
     Ja, vaša Matka som prišla, lebo Boh a Pán ma poslal s dôležitým posolstvom. Nech vaše srdcia sú naplnené láskou a túžbou k Pánovi. Ako kvet, ktorý je rozvitý a túži po slnku, nech vaše srdce túži sa naplniť radosťou i láskou v modlitbe. Vy túto horúcu lásku rozdávajte iným mojim deťom. Modlite sa. Pre vás je dôležité obrátenie a spasenie.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


16.03.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, z dôvodu, že o nejaký čas bude vo vašej farnosti spoločná svätá spoveď k Veľkej Noci, a pretože ja mám túto farnosť nesmierne rada, tak mi dovoľte, aby som vám mohla zveriť toto posolstvo. Deti, chcem, aby ste išli všetci na svätú spoveď k Veľkej Noci - k najväčšiemu sviatku Cirkvi. Prv, než na ňu pôjdete, udobrite sa so všetkými svojimi hnevníkmi. Deti, pred svätou spoveďou poproste Ducha Svätého, aby vám osvietil váš rozum, aby ste mohli lepšie spoznať svoje hriechy, ktoré ste spáchali a zároveň ste nimi zranili aj Nebeského Otca a jeho milovaného Syna Ježiša Krista. Chcem, aby ste sa vyspovedali zo všetkých svojich hriechov, aj z tých hriechov, ktoré ste doteraz zamlčali. Deti, ja chcem, aby ste cez Veľkú Noc môjho Syna skrytého pod sviatostným chlebom všetci prijímali do svojich úplne čistých sŕdc. Preto je najprv potrebná vaša úprimná svätá spoveď, na ktorú vás pozývam.
     Deti, môj jednorodený syn Ježiš Kristus za vás všetkých obetoval svoj život a za vás zomrel smrťou na kríži, pretože vás nesmierne miloval. Svojou smrťou vás chcel zbaviť večnej smrti a na tretí deň cez Veľkú Noc víťazoslávne vstal z mŕtvych. Preto, vy sa mu za tú jeho veľkú lásku, ktorú k vám všetkým bez najmenšieho rozdielu cíti, odvďačte aspoň tým, že pristúpite k sviatosti zmierenia sa s Nebeským Otcom, ktorý vám s veľkou radosťou odpustí všetky vaše priestupky. Deti, ak pôjdete všetci na svätú spoveď a očistíte sa od všetkých svojich hriechov, tak budete vo svojej bytosti cítiť radosť a pokoj z tohoročných Veľkonočných sviatkov. Deti, nesmierne, nesmierne vás milujem. Nesmierne vás miluje aj Pán Ježiš, môj drahý Syn, ktorý sedí po pravici Nebeského Otca. Deti, chcem, aby každé jedno moje drahé dieťa pouvažovalo nad týmto mojím posolstvom, ktoré je pre vás veľmi dôležité.


17.03.1997 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Prichádzam z vôle Božej, z vôle milujúceho Otca. Deti, prosím vás o obrátenie. Boh chce vaše obrátenie. Prosím, obráťte svoje srdcia k Bohu. Dajte sa mnou viesť. Nebojte sa, že zablúdite. Podajte mi ruku a ja vás zavediem priamo k Otcovi. So mnou nezablúdite. Nesmierne vás milujem. Milujem vás a ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


20.03.1997 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Dnes som prišla, aby som vám v mene Pána dala posolstvo:
     Deti, veľmi by ma potešilo, keby ste splnili moju výzvu a šli na svätú spoveď. Po svätej spovedi budete mať v srdci radosť. Rozdávajte ju. Vy, deti, stráňte sa hriechu, ktorý vám chce uškodiť, stráňte sa ho! Hriech je veľké zlo, ktoré vám poškodí vaše srdce a vnesie doň nepokoj. Deti, ja vaša Matka sem prichádzam, lebo vás nesmierne milujem. Radujte sa s mojím Synom a vaším Pánom, aj ja sa s vami radujem.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


23.03.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, dnes vám chcem povedať iba týchto pár slov.
     Deti, prosím, modlite sa za obrátenie celej vašej farnosti i obrátenie celého sveta. Už aj tí ľudia, ktorí sa usilovali o svoje obrátenie, tak znova ich satan priviedol do priepasti. Priepasti, v ktorej sa páchajú hriechy. Prosím, modlite sa na tento úmysel. Vaše modlitby sú veľmi potrebné. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Veľmi sa modlite! Modlite sa veľa srdcom.


24.03.1997 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Ďakujem všetkým, ktorí boli na svätej spovedi. Deti, ako žiaria vaše srdcia. Prosím, zachovajte si každý srdce čisté a úplne odovzdané pre Boha.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


26.03.1997 - prostredníctvom Simony

Moje veľmi milované deti!
     Prosím, prijímajte lásku a pokoj, ktorý prinášam pri každom stretnutí s vami. Prosím, otvorte svoje srdcia.


27.03.1997 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     I dnes z veľkej lásky k vám a z lásky môjho Syna vám dávam posolstvo. Deti, uctite si svojho Pána a môjho Syna vo Sviatosti Oltárnej. Majte v úcte svätý kríž, ktorý pre vás znamená utrpenie a vaše spasenie. Vcíťte sa do utrpenia Pána Ježiša. Na Veľký piatok by ma potešilo, keby ste všetci držali pôst. Moje deti, dnes vás pozývam, aby ste hlbšie prežívali bolesti môjho Syna, ktorý zobral ťažký kríž z lásky, aby vás vykúpil.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


27.03.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé a nesmierne milované detičky!
     Deti, dnes by som vám chcela povedať toto posolstvo:
     Deti, kým nadišla Pánova hodina, aby sa obetoval za celé ľudstvo, tak ešte posledný krát večeral so všetkými svojimi učeníkmi a to práve dnes na Zelený štvrtok. Pán sa vydal na bolestnú cestu. Zomrel potupnou smrťou na kríži a odišiel za svojím Nebeským Otcom do neba. Deti, keď ešte Pán Ježiš chodil po tomto svete, tak ho ľudia prosili o pomoc. Prv než podstúpil potupnú smrť, smrť na kríži, ustanovil Sviatosť Oltárnu, aby ste sa aj keď už odíde z tohto sveta mali komu zdôveriť so všetkými svojimi bolesťami. Ježiš Kristus je prítomný vo Sviatosti Oltárnej, aby vám aj naďalej mohol pomáhať. Preto, nebojte sa mu celí otvoriť a zo všetkým sa mu zdôveriť. Tak, ako sa dokážete so všetkým zdôveriť svojmu priateľovi, tak sa dokážte zo všetkým zdôveriť aj svojmu jedinému a pravému Pánovi, ba zistíte, že váš Pán Ježiš Kristus je ten najlepší Priateľ na svete, ktorý vás nikdy nesklame.
     Deti, môj Syn je pripravený na vypočutie vašich pokorných a úprimných prosieb, preto sa mu otvorte a vyžalujte. Deti, podajte mi ruku, lebo vás chcem priviesť k Pánovi a chcem, aby ste zistili, aký je Pán Ježiš dobrotivý a milosrdný ku všetkým vám. Pán Ježiš vás nesmierne miluje, veď z lásky k vám položil svoj život, aby vás svojou smrťou vytrhol zo záhuby. Aj ja, vaša Nebeská Matka, vás nesmierne milujem.


28.03.1997 - prostredníctvom Lucie

Deti, vy máte veľmi urážlivého ducha. Keď vám niekto niečo povie, tak hneď sa na to urazíte a prestanete sa s ním rozprávať. Nech sa vaším príkladom stane Pán Ježiš, ktorý sa pre vás krvou potil, prijal bičovanie vojakov, korunovali ho s posmechom za kráľa tŕňovou korunou. Prijal na svoje plecia drevo kríža a pokorne vystúpil na kríž a z lásky za vás všetkých vylial svoju drahocennú Krv, aby vás vykúpil. Deti, toto všetko Pán Ježiš za vás podstúpil, pretože vo svojom srdci k vám cítil iba lásku.


29.03.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Deti, dnes sa radujte celým svojím srdcom, lebo môj Syn Ježiš Kristus a váš láskavý Pán vstal z mŕtvych. Aj v nebi sa všetci svätí radujú, že ich Kráľ znovu žije a sedí po pravici svojho Nebeského Otca. Deti, buďte vďační Pánovi za to, že sa za vás obetoval a svojou smrťou vám priniesol večný život. Plesajte a radujte sa z tohto veľkého dňa, v ktorom ste boli povolaní k novému životu. Nech vám radosť z tejto presvätej Noci, ktorú vo svojej bytosti cítite, rozžiari vaše srdcia.


30.03.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, modlite sa veľa za rodiny celého sveta. Rodiny tohto sveta nie sú spojené s Nebeským Otcom. Nebeský Otec dal všetkým rodinám ako príklad Svätú rodinu. Ale terajšie rodiny sú Svätej rodine obrátené chrbtom. To je veľmi zle, lebo rodiny, ktoré sú Svätej rodine obrátené chrbtom, budú celý svoj posmrtný život trpieť v pekelnom ohni. Takéto rodiny potrebujú veľa modlitieb. Prosím, veľmi sa modlite za všetky rodiny na celom svete, prosím.