Nedeľné sv. omše

Ostatné modlitby

Pane Ježišu, horiace ohnisko lásky,
     ty, ktorý miluješ všetkých ľudí.
     Daj, aby sme ich milovali tak ako ty.
     Ježišu tichý a pokorný srdcom,
     nauč nás pokore a jednoduchosti,
     aby sme ťa čím viac milovali,
     a milovali všetkých ľudí,
     dobrých i zlých.
     A nech tvoja láska z Božieho Srdca
     nás zaplavuje po celý deň,
     a nech pociťujeme radosť z teba.

     27. marec 1995

Ježišu môj preláskavý, prijmi nás do tvojho Srdca, ktoré je tak veľmi ovinuté tŕním od nás všetkých. Zasiahni nás lúčom svojho milosrdenstva do hĺbky duše a srdca, aby sme sa mohli stať takými, akých nás chceš mať ty. Ježišu, skrze tvoje rany zmy z nás vinu, aby sme boli čistí a plní tvojej lásky. Amen.
     31. marec 1995

Môj dobrý a drahý Ježišu, nech moje srdce spolu so Srdcom Panny Márie je nepoškvrneným srdcom. Prosím o tvoju veľkú lásku a radosť z teba, a aby som ťa prijímal s radosťou a pre spasenie duše. Nech moje srdce pocíti tvoju dobrotu.
     4. máj 1995

Matka Mária, naša Kráľovná Pomoci buď s nami a stoj pri nás.
     23. september 1995

Modlitba, ktorú Boží Syn dáva cez Matku Božiu svojim deťom:
     Večný Bože, s najhlbšou pokorou a láskou chcem ti predostrieť svoju úprimnú radosť z toho, že môžem byť tvojím dieťaťom, a že tvoje milosrdné oko na mňa vždy bude neustále hľadieť otcovskou láskou tak, ako nás tomu naučil Ježiš Kristus, ktorého si oslávil, a v sláve ho prijal k sebe do neba a urobil si ho Kráľom a našim Pánom. Nech tvoja a jeho láska planie pod vplyvom Svätého Ducha na nás, nehodných synov a dcéry. Tvoja láska, Otče, planie na nás a tvoja ruka nás žehná. Odpusť nám, že nie sme toho niekedy hodní. Nech v nás je vyvýšená sláva Ježiša Krista, a aby sa naša myseľ spoliehala len na neho. Nech je navždy v nás prítomný cez Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu, aby sme skrze Nepoškvrnené Srdce Márie pochopili, že bez Božej milosti by sme nemohli žiť ani v časnosti a najmä vo večnosti. Amen.
     Dieti moje, túto modlitbu sa modlievajte s radosťou.
     16. november 1995

Mária, Matka naša, nech naše srdce vzplanie plameňom lásky. Bdej nad nami deň i noc, buď stále s nami. Nech sa naše srdce očistí od hriechu, zla a nečistoty. Amen.
     30. december 1995

Dnes volám vaše srdcia, aby ste ich otvorili Duchu Svätému. Otvorte ich láske poslanej od Otca i Syna aby ako rosa vstúpil Duch Svätý do vašich sŕdc. Preto, deti moje, hovorte tieto slová:
     Príď Duchu Svätý do môjho zrúcaného srdca a obnov si v ňom svoj chrám, kde budeš prebývať.
     28. máj 1998