Nedeľné sv. omše

02.07.1998 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     I dnes vám chcem povedať posolstvo, ktoré je pre vás určené mojím Synom. Prijmite ho s takou láskou, s akou vám ho ja prinášam a vravím. Deti, znovu ste zabudli na to, že si máte navzájom jeden druhému pomáhať. Vašim pánom je namyslenosť, ktorej sa poddávate každým dňom viac a viac. Tým, že dovolíte, aby vo vás vzklíčilo semienko namyslenosti, tak dávate priestor duchu tohto sveta, aby si urobil príbytok vo vašich srdciach. Duch tohto dočasného sveta vám ponúka iba veci, ktoré o chvíľu pominú. Počúvnite ma! Odmietnite všetko čo vám satan ponúka. Vždy odoženiete satana od seba tým, že sa začnete modliť svätý ruženec. Modlitba svätého ruženca má veľký účinok proti všetkým satanovým pokušeniam, ktoré na vás zosiela, aby si vás získal. Nedovoľte mu to. Odvráťte sa od neho!
     Deti, dovoľte, aby sa vaším pánom stal jediný a pravý Pán, ktorým vždy bol, je i bude môj Syn. Vyzametajte svoje srdcia od všetkých nedostatkov. Vyzdobte ich modlitbou. Dovoľte do nich vstúpiť Ježišovi. Dovoľte mu, aby mohol v nich stále prebývať. Dovoľte mu, aby sa začal o ne starať. Dovoľte mu, aby si v nich urobil záhradku a zasial do nej semená darov Ducha Svätého. Dovoľte, aby tieto semená čo najskôr vzklíčili a priniesli bohatú duchovnú úrodu. Deti, prijmite tieto moje slová a zamyslite sa nad nimi. Začnite podľa nich konať aj napriek tomu, že budú od vás vyžadovať viac námahy. Radšej vynaložte všetko svoje úsilie na to, aby ste dokázali žiť podľa Božej vôle a po skončení svojej pozemskej púte sa dostali do neba, ako tu na zemi stále padali do hriechov a zásluhou nich sa dostali do pekelného ohňa.
     Ďakujem Vám, že ste počuli moje volanie.


05.07.1998 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     I dnes sa k vám vaša Matka prihovára láskavým spôsobom. Deti, opäť vás prosím, prichádzajte k môjmu Synovi do chrámu a potešte ho svojim príchodom. Ktorí nechodia do chrámu, myslia si, že Ježišovi na nich nezáleží, ale on čaká na vás, deti moje. A tí, ktorí chodia do chrámu, nech svojim životom prinášajú ľuďom Ježiša zase do ulíc, nech dajú svojim životom spoznať ako ich Ježiš miluje. Deti, mám ešte jednu prosbu: Hovorte všetkým, že všetkých nekonečne milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


09.07.1998 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, otvorte svoje srdcia pre toto dnešné posolstvo. Prijmite ho s ozajstnou úprimnou vážnosťou a neustále nad ním rozmýšľajte. Deti, chcem, aby ste všetkým ľuďom, ktorí ešte nepoznajú Pána Boha, svietili na ceste obrátenia sa svojim láskavým slovom. Ľuďom, s ktorými sa stretnete, darujte úprimný a lásky plný úsmev. Ľuďom, ktorí vás o čokoľvek požiadajú, s radosťou poslúžte. Všade, kde prídete, prinášajte pokoj, lásku, radosť. Všade, kde prídete, nech ľudia vidia, že ste Kristovi učeníci.
     Deti, vy sa stránite utrpenia. Svoje srdcia máte pred ním zatvorené. Bojíte sa ho prijať, lebo si myslíte, že Nebeský Otec zošle na vás také utrpenie, ktoré by ste neboli schopné niesť. Človek, ktorý nosí vo svojom srdci lásku, príjme akékoľvek utrpenie a je šťastný, že môže tým byť podobný Ježišovi. Ak ste v koncoch so svojimi silami a nevládzete utrpenie ďalej niesť, spomeňte si na samého Ježiša. On okúsil utrpenie hneď od narodenia. Narodil sa v chudobnej maštali a bolo mu veľmi zima. Herodes ho chcel zmárniť. Keď začal učiť, na mnohých miestach ho neprijali. Prijal výrok smrti. Zobral na seba drevo kríža. Podstúpil krížovú cestu, na ktorej ako posilnenie dostával výsmechy. Vystúpil na kríž a v tichosti dovolil, aby ho naň vojaci pribili. On pociťoval utrpenie celý život. Nech vás posilní to, že Nebeský Otec neušetril svojho milovaného Syna od tohto utrpenia. Poslal ho na svet, aby vám svojou smrťou priniesol spásu a otvoril brány neba.
     Ďakujem Vám, deti moje, že ste počuli moje volanie.


16.07.1998 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     I dnes som prišla do tejto farnosti, aby som sa vám prihovorila prostredníctvom tohto posolstva: Deti, z dôvodu, že sa zaoberáte celý deň iba prácou, tak ste zabudli na Nebeského Otca a jeho Syna. Vaše srdcia sa vzrušujú nad množstvom práce, ktorú musíte urobiť. Sú nepokojné. Nemáte dostatok síl na vykonanie svojej práce. Ste slabí a veľmi často klesáte od veľkej únavy. Hovorím vám, odhoďte od seba všetko. Venujte sa aj Nebeskému Otcovi a jeho Synovi. Nájdite si čas na modlitbu. Prostredníctvom nej sa rozprávajte so svojím Otcom i jeho Synom. Proste ich, aby vám zoslali silu potrebnú na vykonanie svojej práce. Ak ich budete prosiť s pokorou, dôverou a vierou, tak vám s radosťou udelia všetko, o čo ich vo svojej modlitbe poprosíte.
     Deti, chcem vám povedať, aby ste s radosťou každý deň prichádzali do Božieho chrámu na slávenie obety svätej omše. Nech vaše srdcia plesajú radosťou z toho, že ste sa cez svätú omšu mohli stretnúť s Pánom Ježišom. Vždy načerpajte zo svätej omše silu do nasledujúceho celého dňa. Chráňte sa hriechu, aby ste mali čisté srdcia a mohli pristupovať k svätému prijímaniu. Pristupujte k svätému prijímaniu čo najčastejšie. Prijímajte môjho Syna s láskou a On vám bude za vašu všetku lásku, ktorú mu preukážete vo svojich srdciach, vždy vo všetkom pomáhať.
     Ďakujem vám, dietky moje drahé, že ste i dnes počuli moje volanie.


23.07.1998 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     V dnešný deň vás chcem poprosiť o modlitby za kňazov. Modlite sa, aby vám boli dobrými duchovnými pastiermi, ktorí by svojím správaním sa a životom svedčili o Kristovi a o jeho učení. Ich si Kristus povolal, aby sa tu na zemi stali jeho živými zástupcami. Im dal do rúk ľudí, aby sa starali o ich duše. Sú vašimi duchovnými lekármi. Odpúšťajú vám v Ježišovom mene vaše hriechy, aby ste mali čisté duše a srdcia. Kňazi potrebujú veľmi veľa modlitieb, aby ich Duch Svätý viedol, že by vám dávali dobré rady, ktoré by vám pomáhali k vášmu obráteniu sa.
     Deti, keď sa budete modliť akékoľvek modlitby, všetky obetujte za kňazov. Pomáhajte im v ich práci modlitbou. Modlitba má veľmi veľkú silu. Najväčšiu silu má, keď sa ju modlite úprimne a s láskou. Dietky moje, prosím, modlite sa za kňazov i biskupov, aby boli silní. Ich práca si vyžaduje veľkú silu ducha, ktorý by neprestajne bojoval iba za Ježiša Krista.
     Deti, nesmierne vás milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


30.07.1998 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé dietky!
     Deti, dnes som prišla, aby som vás vyzvala k modlitbám za obrátenie hriešnikov. Modlite sa za nich, aby sa obrátili. Aby sa otvorili Bohu a žili pre neho. Aby cítili pri sebe jeho prítomnosť. Aby pochopili, že Boh je milosrdný. On má svoje srdce plné milosrdenstva. Má ho dokorán otvorené a s nekonečnou radosťou prijíma každého jedného hriešnika a ponúka mu, aby sa očistil pomocou jeho nekonečného milosrdenstva.
     Modlite sa za nich, aby ich Duch Svätý osvietil a viedol, aby našli cestu k Bohu. Oni potrebujú nesmierne množstvo modlitieb a preto sa na vás obraciam a žiadam vás, aby ste sa modlili za ich obrátenie.
     Prosím, prijmite tento môj úmysel s láskou a pripojte si ho k ostatným svojim úmyslom, za ktoré svoje denné modlitby obetujete a prostredníctvom nich sa prihovárate Bohu. Boh sedí na nebesiach a počúva vaše prosby. Dôverujte mu vo všetkom. On vás určite vypočuje a dá vám po čom vaše srdce túži. Deti, ešte raz vám vravím, modlite sa za obrátenie hriešnikov. Oni potrebujú k svojmu obráteniu sa modlitby všetkých vás. Poskytnite im teda vo svojich modlitbách duchovnú pomoc. Veľmi im tým pomôžete. Modlite sa.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.