Nedeľné sv. omše

05.04.2001 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, o krátky čas bude vo vašej farnosti svätá spoveď. Je to príležitosť, kedy si môžete očistiť svoje telo i dušu od hriechov. Vo svätej spovedi vám Nebeský Otec odpúšťa všetky vaše hriechy, ak ich úprimne vyznáte a oľutujete. On je nesmierne milosrdný. Preto, dietky moje, nebojte sa vyznať všetky svoje hriechy. Vyznajte všetky svoje hriechy a Nebeský Otec vám ich všetky s veľkou radosťou odpustí. Dietky, modlite sa, aby ste dokázali vyznať a oľutovať všetky svoje hriechy.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


08.04.2001 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti,
     mám veľkú radosť z toho, že mnohé moje deti zakúsili radosť zo zmierenia sa s Bohom, a prijali odpustenie vo svätej spovedi. Dnes vás volám, deti moje, aby ste si, keď príde Veľký piatok a budete prežívať Ježišovo utrpenie, otvorili svoje srdcia a pripojili sa so svojim utrpením k Ježišovi. A keď príde deň vzkriesenia radujte sa a tešte sa s Ježišovho zmŕtvychvstania. A túto radosť nech vám nikto nevezme.
     Ďakujem vám, deti moje, že ste počuli moje volanie.


12.04.2001 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti moje, v týchto dňoch si pripomínate utrpenie a slávne zmŕtvychvstanie môjho Syna a vášho Pána. On sa z veľkej lásky k vám obetoval aby vás zachránil. On podstúpil bolestnú a potupnú krížovú cestu, aby vám zaistil večný život. Ale vy častokrát zabúdate na túto jeho veľkú lásku. Preto, dietky, otvorte svoje srdcia tejto jeho láske, aby ste zanechali cestu hriechu. Zanechajte cestu hriechu, pretože vaše hriechy veľmi zraňujú moje srdce i srdce môjho Syna. Dietky, prosím, prestaňte páchať hriech a čiňte pokánie. Odstráňte všetok hriech z vášho života.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


19.04.2001 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé dietky!
     Deti, tak ako kvietky potrebujú kvapky dažďa pre svoj rast, tak i vaše duše potrebujú pokoj. Vaše duše sú veľmi znepokojené. Plné rôznych starostí a trápení. Ale vy, dietky, ak máte nejaký problém, príďte pred Sviatosť Oltárnu a vyžalujte sa môjmu Synovi prítomnému vo Sviatosti Oltárnej. Vyžalujte mu všetky vaše starosti a bôle a on ich s veľkou láskou vypočuje. On na vás čaká. Úplne sa mu odovzdajte, a on vás naplní pokojom a láskou. Dietky, dôverujte v milosrdenstvo Božie. Dôverujte vo veľké milosrdenstvo a lásku Božiu, ktorou vás Nebeský Otec zahŕňa.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


26.04.2001 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, s radosťou pristupujte k svätému prijímaniu. Vo svätom prijímaní prichádza do vašich sŕdc môj Syn Ježiš Kristus. Ale vy máte svoje srdcia zatvorené a On vo vás nemôže prebývať. Preto, otvorte svoje srdcia Ježišovi a dovoľte, aby si mohol vo vás urobiť príbytok, kde bude prebývať. Radi a často pristupujte k svätému prijímaniu, pretože každé sväté prijímanie vám prináša mnohé milosti a požehnanie. Dovoľte Ježišovi, aby mohol vstúpiť do vášho srdca.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.