Nedeľné sv. omše

01.01.1997 - prostredníctvom Martina

Moji drahí anjeli!
     Deti, tak veľmi ste svojimi modlitbami pomohli dušiam z očistca, pretože Nebeská brána je najviac otvorená na Vianoce a veľa duší môže uzrieť nebo. Duše vám veľmi ďakujú.


01.01.1997 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Ja vám ďakujem, že ste prišli sem stretnúť sa v modlitbe so mnou a s Pánom. Deti, vyzývam, vyzývam vás k modlitbe srdca. Deti, modlitba je zbraň proti zlému. Najmä modlitba svätého ruženca. Preto prosím a vyzývam vás k modlitbe, k modlitbe srdca. Ja nesmierne vás milujem.


02.01.1997 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Tak veľmi ste mi všetky milé. Chcem vám všetkým povedať, že túto farnosť, chcem stále viesť. A preto vás dnes pozývam, aby ste sa stali svetlom a soľou života pre tento svet. Preto živte a svieťte všetkým svojím príkladom, ktorý som vo vás vypestovala. Toto dosiahnete vytrvalou modlitbou. Preto sa modlite, aby ste uzdravili mnohým ducha modlitby. Som šťastná, že ste sa rozhodli žiť moje posolstvá.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


03.01.1997 - prostredníctvom Martina

Moje deti,
     všetkých z farnosti chcem pozvať, ktorí by chceli vstúpiť do modlitbových skupín, aby prišli. Moje želanie je, aby sa naplnili tieto modlitbové skupiny. Povedzte to všetkým, ktorí sa túžia modliť so mnou.


04.01.1997 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Deti, Pán ma sem každým jedným dňom posiela v nádeji, že sa obrátite a začnete žiť podľa jeho slov, ktoré vám hovorí skrze mňa. Deti, vy ste veľmi zaujaté týmto svetom a prostriedkami, ktoré v ňom sú. Ale ja vám hovorím, aby ste sa obrátili na cestu - cestu, ktorá vedie k Ježišovi Kristovi. Deti, ja som medzi vás poslaná z vôle Nebeského Otca. A to preto, lebo terajší ľudia myslia iba na veci, ktoré má pod mocou satan, ale na nesmiernu lásku Nebeského Otca úplne zabúdajú. Nebeský Otec chce s vami zdieľať všetko, čo cez celý deň prežijete a preto sa mu otvorte.


05.01.1997 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Dnes vás chcem zvláštnym spôsobom pozvať k pokoju a mieru. Pokoj a mier musíte mať vo svojom srdci a až potom ho budete môcť pocítiť okolo seba. Kto túži mať pokoj v srdci ten zistí, že je to dar Boží. Som Matka pokoja a chcem vám svietiť na cestu Pánovu. Ovocie lásky je pokoj a mier a plod mieru je odpustenie. Preto vás, deti moje, pozývam na cestu lásky a odpustenia.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


06.01.1997 - prostredníctvom Simony

Moje milované dietky!
     Ja nesmierne, nesmierne vás milujem a ďakujem, že ste sem prišli v takomto počte. Deti, Boh je šťastný, pretože sa modlíte. Deti, vážte si modlitbu. Nech sa modlitba stane neodmysliteľnou myšlienkou vo vašom dni. Nech sa stane svetlom vášho života. Deti, dnes vás prosím a vyzývam k pokore a jednoduchosti. Deti, buďte pokorné, ako som bola ja pokorná a jednoduché ako som ja bola jednoduchá. Deti, nezmýšľajte vysoko. Pretože, kto vysoko zmýšľa, ďaleko nezájde. Zmýšľajte na tej úrovni ako to žiada Božia moc. Deti, nerobte sa viac ako tým, čím ste. Nechcite veľa, pretože ľahšie prejde ťava uchom ihly ako boháč do kráľovstva Nebeského.
     Ja nesmierne vás deti milujem a ďakujem vám.


08.01.1997 - prostredníctvom Martina

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Moji drahí anjeli!
     Moje deti, chcem vás dnes pozvať k modlitbe srdca. Nemodlite sa mechanicky, pretože taká modlitba nemá zmysel. Preto každé jedno slovo z modlitby sa modlite úderom srdca a potom budete mať z nej radosť.
     Ďakujem vám, že ste tu.


08.01.1997 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Som šťastná, že ste tu. Deti, dnes by som vám chcela povedať, aby ste sa cez modlitbu stíšili. Nemodlite sa veľmi nahlas, ale tichšie. Keď sa modlíte, kričte srdcom. Otvorte svoje srdce Bohu dokorán a prijímajte ho. Pretože kto sa modlí veľmi nahlas, väčšinou si neuvedomuje slová, ktoré hovorí. Ale vy, keď sa modlíte, stíšte sa a porozmýšľajte nad tým čo hovoríte. Každé jedno slovo predložte Bohu. Deti, nezabúdajte, že vy môžete modlitby obetovať na nejaký úmysel. Preto to využívajte. No hovorím vám, nie ten bude skôr vyslyšaný čo sa modlí mnoho ale zle, ale ten, čo sa modlí so srdcom pre Pána. Preto dnes vás pozývam, deti, na modlitbu srdca.
     Milujem vás a ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


09.01.1997 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes chcem predovšetkým povedať mojej farnosti, že ja, vaša Matka, vás veľmi milujem. Chcem vás pozvať na osobný rozhovor s Bohom. Moje dietky, Otec vidí a vedie všetky vaše kroky, ale čaká na vašu úprimnosť. Pretože On miluje úprimnosť nevinného srdca. Preto mu venujte osobný rozhovor.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


09.01.1997 - prostredníctvom Lucie

Na moju otázku, či pôjde Martin v sobotu so mnou na faru, mi Panna Mária odpovedala:
     Ja som vám už viackrát hovorila, aby ste každému svedčili o tom, že sa tu zjavujem a preto, keby si Martin cenil moje každodenné príchody na túto zem a bol by naozaj rád, že si ho Pán vybral spomedzi toľkých detí, aby sa mohol so svojou Nebeskou Matkou každý deň stretávať, tak potom by aj napriek všetkým prekážkam prijal moje pozvanie a šiel by za vaším duchovným otcom a bez zábran by mu odpovedal na všetky otázky, ktoré by mu položil, čo by sa týkali mojich zjavení.


13.01.1997 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Milujem vás, milujem vás, milujem vás. Deti, my všetci vás milujeme. Deti, dnes vás vyzývam k láske. Milujte sa navzájom ako my milujeme vás. Deti, odstráňte všetky prekážky, ktoré by zabraňovali rozvitiu lásky. Milujte i svojich nepriateľov. Veď v každom človeku je Boh. Viďte v každom človeku jeho lásku a dobrotu. A keď si toto budete všímať, naučíte sa milovať i nepriateľov a odpúšťať im. Preto, deti, vyzývam vás k láske.


14.01.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé detičky!
     Deti, dnes by som vám chcela povedať toto posolstvo: Deti, chcem vás naučiť láske jedného voči druhému. Takej láske, aká je iba sám Pán Boh. Pán Boh - On je samá Láska. Deti, keďže ste stvorené na obraz Boží, tak sa svojim životom aj správaním sa podobajte Pánu Bohu a to tak, že budete milovať aj svojich nepriateľov, lebo Pán Boh miluje bez rozdielu všetky svoje deti. Deti, milujte sa navzájom a buďte aj druhým ľuďom žiarivým príkladom.
     Deti, svoje srdcia máte špinavé od hriechov. Každý jeden hriech spáchate preto, lebo nepoznáte, čo je nosiť v srdci lásku. Keby ste to vedeli, tak by ste sa báli hriechu dopustiť. Deti, ja mám celú túto farnosť nesmierne rada a chcem ju od všetkého zla ochrániť a preto ju celú skrývam pod svoj plášť a budem nad ňou bdieť. Deti, modlite sa za všetky rodiny na celom svete. Mnohé ani nepoznajú Pána Boha a nevedia ani, že je ich Nebeský Otec, ktorý ich veľmi miluje. Vôbec sa nemodlia. Moje srdce je veľmi ubolené keď viem, aký je tento svet zlý. Ja vás chcem všetkých priviesť k Pánu Bohu do neba a tak sa preto dajte vašou Nebeskou Matkou viesť.


15.01.1997 - prostredníctvom Simony

Milované deti!
     Dnes by som vás chcela vyzvať k láske a odpusteniu. Deti odpustite všetkým, pretože cez odpustenie rastie láska. Deti, ako vy odpustíte, tak bude odpustené vám. Odpusťte všetkým, čo vás urazili, pretože i vy ste urazili. A či nemôžu vám iní odpustiť? Môžu, pretože i v nich je Boh. Preto odpúšťajte si navzájom a milujte sa. Úplne otvorte srdce jeden pre druhého a prijmite lásku. Buďte otvorení láske a nehnevajte sa. Odpúšťajte jeden druhému. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


16.01.1997 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Na začiatku sa vám chcem poďakovať, že ste prijali posolstvo, ktoré som vám dala. Ďakujem! Chcem vám dnes povedať, aby si každá rodina tejto farnosti kľakla k modlitbe a povedala: Mama Mária, tu sme, veď nás, chceme žiť aj naďalej tvoje posolstvá, úplne sa ti odovzdávame. Deti, ja prídem a objímem vás svojou láskou. Ja prijmem vašu dôveru. Pozývam vás i na žitie lásky okolo seba.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


17.01.1997 - prostredníctvom Martina

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Moji drahí anjeli!
     Moje dietky, chcem vám poradiť. Zatvorte uši pred klebetami, pretože oni vám zmietajú vaše srdcia. Žite pokoj, ktorý vám prinášam.


18.01.1997 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Deti, dnes ma opäť poslal Pán Ježiš s týmto posolstvom: Deti, ja sem prichádzam pre vašu záchranu, ale mnohí si vôbec nevážia, že na túto zem prichádza ich Nebeská Matka a robia si z toho posmech. Ani netušia, ako budú pre to trpieť. Deti, som veľmi, veľmi smutná, že sa mi nechcete otvoriť. Nechcete, aby som vás objala, ako Matka objíma svoje dieťa. Deti, chcem, aby ste sa mi celé odovzdali tak, ako je odovzdané maličké dieťa do rúk svojej mamy. Odovzdajte sa mi telom i dušou a uvidíte, že budete oveľa ľahšie znášať každodenné povinnosti. Budem vám po celé dni so všetkým pomáhať svojou prítomnosťou medzi vami. Deti, teraz v tento čas sa modlite za jednotu celej Cirkvi, lebo je veľmi pokúšaná satanom. Chcem aby ste boli jednotní, ako je Pán Ježiš jednotný so svojím Nebeským Otcom. Detičky moje, nesmierne, nesmierne vás milujem a čakám kým mi poviete: Naša drahá Nebeská Matka, všetci sa ti odovzdávame telom i dušou.


20.01.1997 - prostredníctvom Simony

Milované deti!
     Milujem vás. Deti, dnes vás vyzývam k pokoju. A to k pokoju vo vašich srdciach. Otvorte svoje srdcia a príjmite pokoj, ktorý vám Pán zosiela. Deti, nech najprv zavládne pokoj vo vašich srdciach a až potom môže zavládnuť vo vašej rodine a v štáte. Deti, prijmite pokoj. Milujem vás, deti, a vyzývam vás k pokoju. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


23.01.1997 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Veľmi mi záleží na každom jednom z vás a preto vás chcem dnes pozvať na lásku a odpustenie. Zmierte sa a odpustite hnevníkom. Všetci hnevníci nech si podajú ruky, aby láska zavládla medzi susedmi. Ako je začiatok pokoja medzi susedmi odpustenie, tak začiatkom radosti je pomocná ruka a dobrý skutok. Preto nastúpte cestu dobrých skutkov.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


24.01.1997 - prostredníctvom Martina

Deti,
     i naďalej sa zúčastňujte na svätom ruženci pred svätou omšou. Chcem vám oznámiť, deti, že čoskoro bude viditeľné znamenie, ktoré som vám sľúbila.
     Panna Mária a kedy to presne bude?
     Nebuď netrpezlivý, anjel môj.


25.01.1997 - prostredníctvom Martina

Panna Mária o svete povedala:
     Mier je potrebný, aby sa ľudstvo spasilo. To všetko čo chcem povedať je, aby ste mali mier v srdci.


25.01.1997 - prostredníctvom Lucie

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Ak sa chcete aj naďalej so mnou stretávať, tak pred každým mojím zjavením povedzte toto:
     Matka, chcem sa s tebou stretnúť. Prosím otvor mi srdce, aby som mohla prijať všetky tvoje slová a aby som ich mohla čo najlepšie vo svojom živote uskutočňovať.


26.01.1997 - prostredníctvom Martina

Moji drahí anjeli!
     Panna Mária rozprestrela ruky a ukázala mi Slovensko v plameňoch. Bolo mi tak zle, že som si myslel, že odpadnem. Cítil som, že sa trasiem. Prosil som Pannu Máriu, aby mi to neukazovala a vtedy sa to stratilo. Dal som hlavu dole. Vyzeralo to ako peklo, ktoré mi už predtým ukázala. Ona so smútkom povedala: Toto bude so Slovenskom, ak sa neobráti.


27.01.1997 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Modlite sa za celé moje drahé Slovensko.
     Adrianka: Veď my sa modlíme.
     Panna Mária: Dieťa, najskôr musíte mať pokoj vo vašich srdciach a až potom sa môžete modliť za pokoj na Slovensku. Vy bojujete proti sebe bez uváženia. Deti, modlite sa, veľa sa modlite.
     Nesmierne, nesmierne vás milujem.


27.01.1997 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Dnes by som vás chcela vyzvať k žitiu mojich posolstiev. Deti, prečo vždy len posolstvá vypočujete, ale nežijete ich. Ja ich nehovorím len tak. Deti, uvedomte si, prečo sem prichádzam. Prichádzam, pretože ma posiela Boh. On chce vašu záchranu. Preto prosím, prosím, začnite žiť moje posolstvá.
     Milujem vás a ďakujem vám.


29.01.1997 - prostredníctvom Simony

Moje deti!
     Milujem vás, a preto vám prinášam pokoj. Deti, dnes vás opäť prosím, otvorte srdce pre Boha a prijmite jeho lásku a pokoj. Deti, vaše srdce ja ako kvet. Keď je zatvorený, tak nevidíme jeho krásu. No keď sa rozvinie, obdivujeme ho. Tak i vaše srdce. Keď je zatvorené, tak nie je vidieť jeho krása. No keď sa otvorí pre Boha, tak všade rozdáva lásku a pokoj. Preto deti otvorte srdcia a budete žiariť. Ja vás nesmierne milujem.


30.01.1997 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Som šťastná z vašej lásky, ktorú mi venujete a preto venujte túto lásku i môjmu Synovi. Dnes vás pozývam, aby ste sa stretli s mojim Synom vo Sviatosti Oltárnej. Tak, ako sa pripravujete na stretnutie s najlepším priateľom, tak sa pripravte i na stretnutie s Ježišom a potom zistíte, že On je najlepším priateľom. Darujte mu úplne dôvernosť vášho srdca. Preto vás pozývam na stretnutie s nim. I klaňajte sa mu a tak budete spojené so svojimi bratmi i sestrami vo všetkých farnostiach sveta.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.