Nedeľné sv. omše

Pôst

Jedným z prostriedkov na záchranu ľudstva, ktorý nám Panna Mária ponúka, je pôst.

18.7.1995 si Panna Mária želala:
     I tu by som chcela pôst vždy v stredu a v piatok, a to o chlebe a vode. Deti, starší a chorí pôst nemusia dodržiavať. Kto by potreboval pomoc, môže pôst konať viac dní v týždni.

A prečo treba aj pôst? Prečo nestačia modlitby? 26.10.1995 nám na tieto otázky dáva Panna Mária odpoveď:
     Dnes by som vás chcela povzbudiť opäť k pôstu. Ako je potrebná modlitba srdca a ako je potrebný pokoj, tak je aj potrebný pôst. Bez pôstu by ste neboli tam, deti, kde ste dnes. S pôstom, deti, sa môžu Božie plány plniť v celosti.

Pôst má byť teda popri sviatostnom živote a modlitbe súčasťou nášho života. Panna Mária naň kladie veľký dôraz a často nás k nemu pozýva. Na otázku vizionárky Márie, aký je najlepší pôst, Panna Mária odpovedala:
     Najlepší pôst je pôst o chlebe a o vode, najviac si to cením u detí. Cením si veľmi i to, keď sa zrieknu sladkostí a televízie. (26.2.1996)

Takže zriecť sa môžeme čohokoľvek. Pokiaľ nám zdravotný stav alebo iné okolnosti nedovoľujú postiť sa o chlebe a vode, môžeme sa pre lásku k Bohu a k blížnemu zriecť iných nám príjemných vecí. Dôležité sú pohnútky a úmysly srdca, s akými sa zriekame vecí.

2.10.1996 si Panna Mária želala, aby sme sa okrem stredy a piatku postili aj v pondelok. Povedala:
     Prosím vás, deti, postite sa i tretí deň v týždni a to v pondelok. Je čas, kedy moje Nepoškvrnené Srdce má priniesť trvalý pokoj. Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí aj na tomto mieste. Boh posiela anjelov pokoja, aby priniesli pokoj, ale k tomu potrebujem váš pôst a modlitby. Prijmite moje pozvanie, prijmite tieto slová s láskou a túžbou k Bohu.

Panna Mária nám dáva rady ako sa postiť a k tomu nás aj povzbudzuje:
     Deti, postite sa trikrát do týždňa. V pondelok, v stredu a v piatok. Postite sa o chlebe a o vode. Tí, ktorí sa nemôžu postiť, nech si v ten deň urobia nejaký sebazápor.
     Deti, keď vám nepoviem úmysel, na ktorý máte pôst obetovať, určite si úmysel sami. Ja i celá Najsvätejšia Trojica máme veľkú radosť, keď pôst obetujete na nejaký mne i Najsvätejšej Trojici milý úmysel. Keď sa postíte, nech je vašou silou svätý ruženec. Modlitba svätého ruženca vám dodá duševnú aj telesnú silu. Deti, radi sa postite. (25.6.1998)

Ja, vaša milujúca Matka, vás nesmierne milujem. Deti, vy ste nesplnili moju veľkú prosbu, o ktorú som vás žiadala. Nie, vy ste neprestali urážať Božské Srdce môjho Syna. On vás preniká veľkou láskou, ale vy ho vôbec neviete prijať. Vaše srdce je pošpinené a vaša duša je čierna. Často sa pýtate: „Veď toľko veľa sa modlím a postím a stále nič.“ Áno, vy sa modlíte a postíte, ale lásku nemáte. Láska je to, čo vám chýba. Láska, deti, láska! Boh vás tak nesmierne miluje, ale vy nevidíte lásku vo svojich blížnych. Veď Boh je skrytý v každom trpiacom, v každom blížnom a vo všetkých vás, ale vy ho vôbec nepoznáte, lebo ho ani poznať nechcete. Deti, vy sa spoliehate viac na ľudské prostriedky, ako na mňa a Božské Srdce Pána Ježiša. Ja viem, že to je veľmi ťažké. Viem, že budete musieť veľmi trpieť, ale ja vás budem ochraňovať vždy a všade. (12.6.1997)

Týmto posolstvom vás opäť volám k pôstu. Povzbudzujem tých, ktorí sa postia o chlebe a o vode, aby sa postili s láskou. Ale predovšetkým volám chorých, deti, starých ľudí k pôstu odriekania. Tí, ktorí sa nemôžu postiť o chlebe a vode z akýchkoľvek príčin, nech sa postia v pondelok, stredu a piatok tak, že sa zrieknu príjemných vecí. K pôstu pozývam všetkých. (27.1.2000)

Prichádzam sem k vám z vôle Boha – vášho Otca. On ma sem posiela, aby som vás napomenula k žitiu Svätého písma – Evanjelia. Ja vám zosielam pokoj, lásku a radosť skrze Boha Otca, aby ste ju rozdávali iným. Deti moje, mnohí z vás sa zamýšľajú nad tým, či modlitby, pôsty a obety nie sú zbytočné. Deti, ale ja, vaša Matka, vás uisťujem, že čokoľvek robíte z lásky k Ježišovi nie je zbytočné. Preto deti, žite lásku, ktorú máte medzi sebou a rozdávajte ju svojim blížnym. (18.11.1999)

Panna Mária nás pozýva, aby sme pôst obetovali Bohu spoločne i s modlitbou. O milosť pôstu je totiž potrebné prosiť. Inak sa môže stať, že sa budeme usilovať silou-mocou postiť za každú cenu, a namiesto láskavosti z nás bude vychádzať len nervozita, nepokoj a neláska. Preto je potrebné prizvať Ducha Svätého a prosiť o milosť pôstu, aby náš pôst mohol byť obetovaný Bohu s láskou a mohol prinášať svoje ovocie.