Nedeľné sv. omše

02.12.1997 - prostredníctvom Martina

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Moje deti!
     Dnes vás chcem pozvať k modlitbe za pokoj srdca všetkých ľudí. Keď budete spoločne oslavovať a tešiť sa z Ježišovho narodenia, Ježiš vás v ten deň požehná pokojom. Preto sa v modlitbe pripravujte na toto požehnanie.
     Martin dodal: "Panna Mária mi povedala, že keby sme vedeli, aké to bude vzácne požehnanie, od toho dňa by sme sa modlili nepretržite."


04.12.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Dnes som opäť prišla do tejto farnosti, ktorú si Pán vybral, a mňa - svoju Matku poveril, aby som vám od neho priniesla i toto posolstvo:
     Deti, pred niekoľkými dňami ste vkročili do nového cirkevného obdobia, ktoré sa nazýva advent. Advent je čas, v ktorom sa duchovne pripravujete na narodenie môjho Syna. Môj Syn sa narodil v chudobe v jasliach na slame. Radi sa aj vy zrieknite zbytočných vecí, ktoré vás odvádzajú od Pána Ježiša. Zrieknite sa všetkého, čo je nepotrebné k prežitiu každodenného života. Keď sa zrieknete toho, bez čoho sa dá žiť, tak zároveň budete obohatení na duši. Pán Ježiš všetkých, čo sa zrieknu akýchkoľvek vecí, ktoré nepotrebujú k živobytiu, obdarí veľkými milosťami na duši. Deti, chcem, aby ste tento advent prežili v modlitbe. Modlitba je ten najlepší spôsob, ako sa pripraviť na Božieho Syna. Modlite sa, aby ste boli schopní otvoriť svoje srdcia, keď sa narodí môj jednorodený Syn, a prinesie vám pokoj. Modlite sa, aby ste boli schopní tento pokoj od môjho Syna prijať. Pokoj je veľmi dôležitý pre tento svet a pre túto dobu. Ľudia v tejto dobe veľmi zabúdajú na svojho Stvoriteľa, ktorý im dal život, pretože ich nesmierne miloval. Ľudia zabúdajú na Pána celého sveta, ktorý je pôvodcom a darcom všetkého pokoja, a preto na tomto svete vládne nenávisť a závisť. Toto je ovocie satana, ktorý je veľký protivník Ježiša Krista. Satan sa snaží získať si vás každým jedným dňom, ale vy sa stále modlite. Modlite sa svätý ruženec. Modlitba svätého ruženca vždy odoženie satana, ktorý chce veľmi ublížiť vašej duši. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby satan nemal možnosť vniknúť do vašej duše. Modlite sa, veľmi sa modlite. Ďakujem vám, moje dietky, že ste počuli moje volanie.


07.12.1997 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Žehnám vás, aby ste prijali pokoj, ktorý vám prinášam. Deti, dnes vás pozývam, aby ste otvorili dokorán svoje srdcia, aby sa v nich Ježiš mohol narodiť. Ako boli jasle vystlané v Betleheme slamou, tak vy, deti, vysteľte svoje srdcia láskou. Nech nie sú vaše srdcia vystlané kamením, studeným ľadom, špinou, ale znova vám hovorím, nech sú vystlané láskou. K tomu vám žehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


11.12.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé a milované deti!
     Deti, dnes opäť sem prichádzam, aby som vám povedala posolstvo, ktoré je pre vás veľmi dôležité. Najmä sa však týmto dnešným posolstvom chcem prihovoriť rodinám celého sveta:
     Deti, veľmi sa modlite za rodiny celého sveta. Mnohé rodiny nepoznajú Pána Boha. Nevedia o jeho veľkom milosrdenstve, ktoré im každodenne preukazuje. Nevedia o jeho nesmiernej láske, ktorou ich stále obsypáva. Necítia pri sebe jeho prítomnosť, lebo majú veľmi tvrdé srdcia. Ich srdcia sú kamenné. Ich srdcia sú ľadové. Nechcú sa otvoriť Ježišovi, aby si v nich urobil príbytok a zalial ich svojou veľkou láskou, ktorá je nevyčerpateľná. Rodiny, ktoré nechcú do svojho života prijať Ježiša ako učiteľa a radcu, si nevedia uvedomiť, o aké veľké milosti prichádzajú. Rodiny, ktoré odmietajú láskavého Pána Boha a uprednostňujú rozkoše tohoto dočasného života, si myslia, že sú dokonale šťastné. Rodiny, ktoré sa dajú ovládať satanom, nikdy nebudú ozajstnými nositeľmi a rozdávateľmi pokoja, lebo kde je usídlený satan, tam nemôže prebývať Ježiš, ktorý nie je nič iné ako Láska.
     Deti, modlite sa za rodiny, ktoré nepoznajú Ježiša, aby sa obrátili. Modlite sa za ne, aby boli schopné otvoriť svoje srdcia veľkej Božej láske. Modlite sa, aby veľká Božia láska prenikla až do najväčšej hĺbky ich srdca. Modlite sa za tieto rodiny, aby dovolili Ježišovi Kristovi stať sa stredobodom ich života. Prosím, pomôžte im svojimi modlitbami.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


18.12.1997 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Deti, prichádzam sem z vôle Pána Boha, aby som vám povedala: Deti, pretože o nejaký čas budú Vianoce, a väčšina z vás sa chystá na svätú spoveď, tak vám hovorím, choďte na svätú spoveď, dovoľte láskavému Pánu Bohu, aby si s vami spečatil priateľský vzťah, lebo tým, že páchate hriechy, tak strácate, prichádzate o jeho lásku, ktorú na vás denne zosiela. Choďte sa Nebeskému Otcovi vyžalovať. Prostredníctvom kňaza mu povedzte všetky svoje hriechy, ktorými ste sa voči nemu prehrešili a urazili ste ho nimi. Nebojte sa, deti moje, Nebeský Otec vám odpustí všetky vaše hriechy, nech sú akékoľvek. Veď On je dobrotivý. Deti, choďte na svätú spoveď a očistite sa od hriechov, aby ste Vianoce prežili v pokoji a v úprimnej radosti. Radosť budete z tohtoročných Vianoc prežívať iba vtedy, keď budete mať svoje srdcia čisté ako zrkadlo. Deti, chcem, aby ste sa z narodenia Ježiša radovali tak, ako sa radovali pastieri, mudrci a všetci ostatní, keď ich hviezda na nebi sprevádzala, až kým neprišli do maštaľky, v ktorej bol v jasliach vložený malý Ježiško. Keď sa mu prišli pokloniť traja králi, tak mu so sebou priniesli dary, a to tieto: zlato, kadidlo a myrhu. Keď sa vy pôjdete pokloniť môjmu drahému Synovi, tak mu prineste celkom čisté srdcia, ktoré mu celé darujete. Deti moje, radujte sa, lebo čoskoro sa narodí váš Vykupiteľ, ktorý vás vytrhne z hriechu a zo svojej veľkej lásky vám darúva nový večný život. Radujte sa!
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


25.12.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje dietky!
     Dnes do tejto farnosti prichádza pokorná služobnica Nebeského Otca, ktorá s láskou a radosťou prijala posolstvo od anjela, že porodí svetu večného Kráľa, ktorý prinesie celému ľudstvu spásu a vykúpenie z hriechu. Deti, pred časom ste sa boli zmieriť s Nebeským Otcom, ktorý s láskou vypočul vyznanie a oľutovanie vašich hriechov. Vo svätej spovedi ste sa očistili od hriechov, ktoré ste spáchali, pretože ste sa nedržali Božích príkazov. Svätou spoveďou ste si pripravili svoje srdcia na narodenie Božieho Syna, ktorého vám Nebeský Otec dáva ako záchranu a sprostredkovateľa večného kráľovstva zo svojej lásky, ktorú k vám všetkým bez rozdielu prechováva. Mne dal tú milosť, aby som sa stala Matkou jeho Syna, a aby som ho priviedla na svet. Dnes prišiel prisľúbený a vytúžený deň, aby som vám porodila Pána. Pretože nikde nebolo miesto pre Matku, ktorá nosila pod svojím srdcom Bohočloveka, tak som sa spolu aj so svätým Jozefom musela utiahnuť do skromnej maštaľky, v ktorej nebolo nič okrem sena a jasličiek. Porodila som vám dieťatko. Svätý Jozef vystlal jasličky senom. Ja som novonarodené dieťatko zavinula do plienok a uložila som ho do pripravených jasličiek. Malému Ježiškovi bolo veľmi zima. Aspoň trošku mu svojím dychom poslúžili zvieratká. Vy Ježiška zohrejte svojimi láskavými srdciami. Keď príde Ježiško do vášho srdca a zaklope naň, tak mu ho s radosťou otvorte a odpovedzte mu na všetky jeho žiadosti svojím úprimným ÁNO. Deti, radujte sa a plesajte, lebo dnes uvidela svetlo vaša spása, spása celého sveta. Nech vaše srdce plesá, a nech sa raduje z tohto dnešného veľkého dňa. Plesajte a radujte sa tak, ako plesajú a radujú sa všetci svätí v nebi. Radosť, radosť, radosť a stále iba radosť, nech prebýva vo vašich srdciach. Ďakujem vám, deti moje drahé, že ste i dnes opäť počuli moje volanie.


28.12.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Otvorte svoje srdcia pre slová vašej Matky, ktorá vám dnes opäť hovorí. Deti, svätá Cirkev vám dnes dáva za príklad Svätú rodinu. Ja ako Matka svätej Cirkvi sa vám chcem prihovoriť týmito slovami. Keď vám svätá Cirkev ponúka za vzor do vašich rodín Svätú rodinu, tak to nezavrhujte. Vždy prijmite učenie svätej Cirkvi, nech je vám akokoľvek ťažké dať sa ňou riadiť. Ani dnes neurobte inak. Prijmite za príklad do vašich rodín Svätú rodinu. Urobte jej cestu, aby do vašich rodín mohla zasiať semeno čností, v ktorých ona vynikala. Keď dovolíte, aby sa Svätá rodina stala jediným príkladom vo vašich rodinách, tak vás Ježiš Kristus obdarí darmi Ducha Svätého.
     Deti, modlite sa za rodiny, ktoré odmietajú učenie svätej Cirkvi. Tým, že odmietajú plniť zákony svätej Cirkvi, tak odmietajú samého Ježiša Krista, lebo svätá Cirkev je predovšetkým Kristova. Kňazi, biskupi, viditeľná hlava celej svätej Cirkvi vám sprostredkovávajú všetko to, čo vám dáva sám Ježiš. Môj Syn im zveril do rúk všetok ľud, aby sa oň starali a priviedli ho do neba.
     Deti, modlite sa za všetky rodiny celého sveta, aby sa obrátili a našli pravý zmysel života, ktorý im môže dať iba Ježiš Kristus. Ešte raz vám hovorím, aby ste sa modlili za rodiny celého sveta.